piątek, 2021-04-16 Bernarda, Biruty, Erwina

Realizacja działań FAR w sytuacji zagrożenia epidemią


2020-03-19

Realizacja działań FAR w sytuacji ogłoszenia przez Rząd RP
stanu zagrożenia epidemią koronawirusa


W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji  przekazuje informację dotyczącą prowadzenia działalności programowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach konkursów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Najważniejszym zadaniem kadry FAR, w tym pracowników, instruktorów AR, wolontariuszy i specjalistów zaangażowanych w poszczególne zadania w obecnym czasie, jest niesienie wsparcia uczestnikom projektów oraz wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich najbliższym związanym z FAR, którego celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka zachorowania i jego ewentualnymi skutkami, a także obniżenie minimalizowanie obciążeń psychicznych, niepokoju i stresu łączących się, z mającym swoje realne podłoże poczuciem zagrożenia.
 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Biura Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnoprawnych, same osoby niepełnosprawne, a zatem uczestnicy projektów oraz duża część kadry FAR znajduje się w grupie szczególnego ryzyka zakażeniem i jego następstwami:

„W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby u których przyczyną niepełnosprawnością są schorzenia układu krążeniowo – oddechowego, współwystępujące schorzenia różnych układów organizmu, czyli osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną oraz schorzenia powodujące znaczące osłabienie odporności, a także osoby, które z uwagi na trudności poznawcze posiadają obniżoną zdolność do dbania o higienę i profilaktykę zdrowotną.”

Dlatego też wszystkie działania prowadzić musimy ze szczególną troską o zdrowie innych, ich najbliższych oraz własne zdrowie, co oznacza ścisłe przestrzeganie zasad profilaktyki i stosowanie się do wytycznych ogłaszanych przez instytucje publiczne. Postępowanie takie jest wyjątkowo ważne z uwagi na fakt, że uczestnikami projektów realizowanych przez FAR są osoby ze specyficznymi potrzebami w zakresie profilaktyki zdrowotnej:

  • osoby z największymi ograniczeniami funkcjonalnymi oraz potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby, u których medycznym podłożem niepełnosprawności są współwystępujące dysfunkcje wielu układów organizmu, w tym układu nerwowego, układy krążeniowo-oddechowego, układu moczowo-płciowego oraz układu wydalniczego;
  • osoby w przypadku których częste infekcje dolnych dróg moczowych i stosowana farmakoterapia, przebyte zabiegi operacyjne, obniżony poziom aktywności, leki stosowane w związku z innymi schorzeniami, powodują osłabioną odporność oraz istotnie obniżoną reakcję na potencjalną leczenie objawów zakażenia.

Dlatego też musimy przyjąć określone zasady realizacji wszystkich działań związanych z prowadzeniem wsparcia uczestników projektów oraz pomocą wszystkich osób niepełnosprawnych i ich najbliższych, którzy o taką pomoc do nas się zwrócą:
 

1. Zawieszamy organizację wszystkich grupowych form wsparcia, w tym regionalnych zajęć AR oraz każde inne działania łączące się ze spotkaniami kilku osób.

2. Ograniczamy prowadzenie indywidualnych form wsparcia (indywidualne sesje, interwencje środowiskowe, wsparcie beneficjentów w trakcie szkoleń, w zatrudnieniu lub w ramach stażu), z uwagi na fakt, że prowadzone są one w formule środowiskowej, w miejscu zamieszkania lub pobytu, co oznacza kontakt nie tylko z uczestnikiem, ale również z osobami z najbliższego otoczenia, pracodawcami, organizatorami i uczestnikami szkoleń.

3. Prowadzimy wsparcie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form kontaktu z uczestnikami, jak telefon, mail, komunikatory internetowe, wykorzystując materiały edukacyjne FAR oraz wszystkie dostępne źródła informacji oraz wiedzy

4. Zakres prowadzonego wsparcia rozszerzamy o informacje dotyczące różnych źródeł pomocy adresowanej do obywateli, w tym w szczególności do osób niepełnosprawnych w związku ze stanem zagrożenia epidemią koronawirusa. Prowadząc tego rodzaju aktywność korzystamy tylko z wiarygodnych źródeł informacji.

5. Informacje dotyczące różnych form pomocy skierowanej do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, korzystanie z których może być wyjątkowo ważne w obecnej sytuacji, możemy znaleźć na stronach www instytucji publicznych:
  • Strona uruchomiona specjalnie na potrzeby informowania obywateli w związku z zagrożeniem epidemicznym www.gov.pl/koronawirus oraz infolinia NFZ: 800 190 590

6. Na stronach tych znaleźć można wszystkie informacje odnośnie działań podejmowanych na bieżąco przez instytucje publicznie, z uwzględnieniem tych adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Pamiętaj jak ważne dla efektywności naszych działań oraz zachowania dobrostanu uczestników jest korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.

7. W przypadku gdy wyjątkowo, z różnych powodów, zajdzie konieczność przeprowadzenia wsparcia łączącego się z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami oraz osobami z ich otoczenia, podejmij kroki, które zminimalizują ryzyko dotyczące zakażenia: wsparcie takie powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, zdiagnozuj sytuację dotyczącą stanu zdrowia uczestnika i bliskich oraz ewentualnego zwiększonego ryzyka bycia zakażonym w formie wywiadu telefonicznego. W trakcie bezpośredniego kontaktu zachowaj najwyższe standardy ostrożności.

8. Wsparcie w formie indywidualnych form wsparcia, może dotyczyć tzw. działalności rzeczniczej, czyli reprezentowania uczestników i pomocy w załatwianiu różnych spraw, z włączeniem tych obejmujących pomoc w aktualnej sytuacji, w kontakcie z lokalnymi instytucjami, jak ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, lekarze POZ, lekarze specjaliści, urzędy pracy.


Jeśli chodzi o sprawozdawanie prowadzonych działań przez kadrę FAR i formalne wywiązanie się przez FAR ze zobowiązań wynikających z umów dotyczących dofinansowania projektów przez PFRON oraz inne instytucje publiczne, to poza oficjalnymi komunikatami, jak ten dotyczący projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają obecnie prace w ramach MRPiPS, PFRON i BON, których celem jest przygotowanie mechanizmów osłonowych dla wszystkich podmiotów, które realizują programy wsparcia osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków publicznych, w formule zlecenia zadań.
 

Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach