poniedziałek, 2021-08-02 Gustawa, Kariny, Stefana

Statut "Fundacji Aktywnej Rehabilitacji" w Warszawie


Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą "Fundacja Aktywnej Rehabilitacji" (FAR) w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją".

 
ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja nosi nazwę: Fundacji Aktywnej Rehabilitacji ("FAR").

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.


ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
  1. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport
   mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
  2. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
  3. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
  4. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
 2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
 4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

§7

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne placówki.

§8

 1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - wg art. 4 ust. 1 pkt. 12 w/w ustawy;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy - wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy.

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:

 • działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
 • ochrony i promocji zdrowia - wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych - wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
 • promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

 1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 400.000 (czterysta tysięcy złotych) oraz 200 (dwieście) dolarów USA.
 2. Fundacja czerpać będzie również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.
 3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
 4. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej działalności.

§10

 1. Majątek Fundacji przeznacza się na fundusze: zakładowy i obrotowy.
 2. Fundatorzy przeznaczają:
  1. na fundusz zakładowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA);
  2. na fundusz obrotowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA).
 3. Zarząd Fundacji stosownie do możliwości może podwyższyć wysokość funduszu zakładowego.
 4. Fundusz zakładowy przechowywany jest w Powszechnej Kasie Oszczędności lub innym banku, będącym jednostką gospodarki uspołecznionej z tym, że odsetki od tego przeznacza się na fundusz obrotowy.
 5. Fundusz obrotowy przeznaczony jest na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań określonych w §6.

§ 10a

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
 2. wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie;

ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI

§11

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§12

 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób tj. z fundatorów oraz osoby przez fundatorów wyznaczonej.
 3. O potrzebie zwiększenia składu Zarządu oraz zmiany niektórych jego członków stanowi, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków, urzędujący Zarząd.
 4. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:
  • z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
  • popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,
  • wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

§13

 1. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes bądź jego zastępca oraz protokolant.
 5. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§14

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę do tego celu ustanowiony. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§15

Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:

 1. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 2. planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji;
 3. podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym tworzenie zakładów gospodarczych;
 4. propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji;
 5. przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn;
 6. planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji;
 7. opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły;
 8. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;
 9. opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji;
 10. ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji;
 11. składanie Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz
  z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ IV a
RADA FUNDACJI

§ 15a

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji. Kadencja Rady trwa 6 lat i upływa z chwilą przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych przez:
  • Ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
  • Ministra właściwego do spraw edukacji narodowej i sportu.

  Jeżeli organ upoważniony do powołania członka Rady nie dokona tego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go listem poleconym przez Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Rady o wygaśnięciu członkostwa w Radzie lub rezygnacji członka Rady albo upływie kadencji, uprawnienie do powołania członka Rady w to miejsce przypada Zarządowi z tym, że kandydatura musi uzyskać akceptację pozostałych członków Rady Fundacji.

  Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

 3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

  • Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  • Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

  • Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
    
 4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
 5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. Nadzór nad działalnością Fundacji w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych;
  2. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Fundacji Ministrowi właściwemu ds. zdrowia;
  4. uchwalanie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady;
  5. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji;
  6. składanie Ministrowi właściwemu ds. zdrowia rocznych sprawozdań z działalności Rady Fundacji;
    
 6. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów całego składu.

 7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący
  z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd Fundacji na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie to posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.

 8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady
  i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.Mandat członka Rady wygasa:

  • z upływem kadencji,
  • w wyniku rezygnacji,
  • z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady.

ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI

§16

 1. W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji podejmuje on stosowną uchwałę.
 2. Uchwała w podmiocie likwidacji Fundacji zapada większością głosów, przy czym w posiedzeniu powinno brać udział co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków urzędującego Zarządu.

 Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach