niedziela, 2020-01-19 Erwiny, Henryka, Mariusza

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 22/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 21/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA SPECJALISTY SEKSUOLOGA podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 20/ŚLĄSKIE/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 4/S/WS/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla personelu merytorycznego i uczestników Warsztatu Specjalistycznego (zwanym dalej WS), organizowanym w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”, realizowanego w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski na podstawie umowy z dnia 27.12.2017 oraz aneksu z dnia 03.10.2018, dla którego umowa o dofinansowanie została zawarta z Województwem Śląskim–Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach (nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0462/17 dnia 04.04.2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 10.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019 z dnia 17.12.2019 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szał Szczepan Adam Łagoda,
ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 2 500 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 27.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ŁII/2019 z dnia 04.12.2019 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”. 

Zamawiający w dniu 27.12.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Michał Nester, ul. Słowackiego 19/21, 93-165 Łódź
Łączna cena brutto słownie: 80 zł/1 godz.
słownie: osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto za godzinę .
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

 


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 3/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 17.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 23/M/2019 z dn. 29.11.2019 r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód seksuologa na terenie woj. mazowieckiego dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Barbara Płaczek,
ul. Leszka 1, 44-304 Wodzisław Śląski
Kwota brutto brutto: 120 zł/ 1 godzinę.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Strona 1 z 138