niedziela, 2020-07-05 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

»»»

Warszawa, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAS/ŁII/2020 z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia fizjoterapeuty dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fizjoterapia Michał Spychała, ul. Wróblewskiego 71a/2, 94-032 Łódź
Cena brutto: 100,00 zł/1 h
słownie: sto i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 02.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAS/ŁII/2020 z dnia 23.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”.

Zamawiający w dniu 02.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Dominika Pawlak
Cena brutto: 49,00 zł/1 h
słownie: czterdzieści dziewięć i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/P/WAS/2020 z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia (asekuracji) dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 01.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Marcin Monach
Łączna cena brutto: 1 680,00 zł
słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

 


 

Warszawa, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/P/WAS/2020 z dnia 23.06.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 01.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Sobolewska Psycholog-Doradca-Trener, ul. Relaksowa 8/13, 20-819 Lublin
Cena brutto: 79,90 zł/1h
słownie: siedemdziesiąt dziewięć i 90/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

»»»

Warszawa, 01.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAS/ŁII/2020 z dnia 23.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia (asekuracji) dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja”. 

Zamawiający w dniu 01.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krzysztof Orzełek
Łączna cena brutto: 1 920,00 zł/1 WAS
słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 2/WM/SZ/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 11/WM/WAZ/2020)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA GRUPOWEGO (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAS/ŁII/2020 z dnia 18.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej WAS w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 30.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
Łączna cena brutto: 15 876,00 zł
słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć i 00/100 złotych brutto

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 26.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/P/WAS/2020 z dnia 17.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego na Warsztacie Aktywizacji Społecznej WAS w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 26.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
CentrumTurystyczno-Rehabilitacyjne Krzyżewo, Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły
Łączna cena brutto: 13 752,00 zł
słownie: trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa i 00/100 złotych brutto.

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Strona 1 z 130