piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»

Łódź 25 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ŁII/2019 z dnia 13.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pt. SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 25 listopada 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ONStudio Sp. z o.o. Ul. Kanta 17 lok. 106; 10-691 Olsztyn;
REGON: 367314895; NIP 7393898868
Na łączną cenę brutto: 1263,32 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Łódź, 19 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/ŁII/2019 z dnia 08.11.2019 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla 65 uczestników/czek projektu pt. SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”.

Zamawiający w dniu 19 listopada 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Centrala
ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 2 600 zł
słownie: dwa tysiące sześćset złotych brutto.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 14.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr19/Śląskie/2019 z dnia 28.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 26.11.2019 do 01.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 14.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Łucja Sobik, ul. Hotelowa 10, 44-213 Rybnik
Łączna cena brutto: 1776,00 zł
słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć i 00/100 złotych brutto.
2. Alicja Pawlik ul. Gliwicka 222d/4, 40-861 Katowice
Łączna cena brutto:1728 ,00 zł
słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem i 00/100 złotych brutto.

 


Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 2/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 13.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr19/M/2019 z dn. 04.11.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód radcy prawnego/adwokata na terenie woj. mazowieckiego dla uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Judkowiak,
ul. Hoża 43/49 lok. 36, 00-681 Warszawa;
Kwota brutto brutto: 170,00 zł/ 1 godzinę
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, 13.11. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr18/Śląskie/2019 z dnia 28.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalisty seksuologa na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 26.11.2019 do 01.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 13.11.2019 r. dokonał wyboru 1 najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Barbara Płaczek
ul. Leszka 10; 44-304 Wodzisław Śląski
na łączną cenę brutto: 3663,00 zł
słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy i 00/100 złotych brutto.

 


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 21/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA INFORMATYKA w ramach projektu „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 12.11. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr17/Śląskie/2019 z dnia 25.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia psychologicznego na Warsztacie Specjalistycznym w ramach projektu „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 26.11.2019 do 01.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 12.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi,
ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń
na łączną cenę brutto: 2849,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć i 00/100 złotych brutto.

 


SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja (nr 1/ŁII/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW dla uczestników/czek projektu w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 8 z 128