piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»

Warszawa, 07.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019 z dnia 25.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 07.11.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
"Szał" Szczepan Adam Łagoda,
ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 2 500 zł
słownie: dwa tysiące pięćset zł
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 20/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SEKSUOLOGA w ramach projektu „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 5 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/S/SZ/2019 z dnia 25.10.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
ELMAK M&M Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 53D, 41-506 Chorzów
NIP 627 273 79 18 REGON 243503141
Łączna kwota brutto: 3 120,00 zł 

 


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 19/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PRAWNEGO w ramach projektu „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, 30 października 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/S/WS/2019 z dnia 17.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Specjalistycznym, organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w terminie: WS - 26.11.2019-01.12.2019 r.

Zamawiający w dniu 30.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
NIP 548 267 01 89 REGON 362106761
Łączna cena brutto: 13 158,00 złotych
Słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 00/100 złotych brutto

 


»»»

Iława dn. 30.10.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania nr 3/WM/2019 z dnia 21.10.2019 r. w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego ( notebook- szt. 1) wraz z oprogramowaniem i pakietem Office, z powodu otrzymania oferty o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację zamówienia w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

 


»»»

Iława dn. 30.10.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach zapytania ofertowego nr 4/WM/2019 z dnia 21.10.2019 r., w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki Muza Sara Giorgi ul. Warmińska 3, 87-100 Toruń;

  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: elbląski, ostródzki). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 89,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: iławski, nowomiejski). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 89,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: braniewski, lidzbarski). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 89,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: bartoszycki, kętrzyński). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: olsztyński, szczycieński). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: nidzicki, działdowski). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: węgorzewski, gołdapski). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: giżycki, olecki, ełcki). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1h sesji (w ramach powiatów: mrągowski, piski). cena brutto brutto za 1h ( 60min) – 99,00 zł.

 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 19/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym– konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 18/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA SPECJALISTY SEKSUOLOGA podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Strona 9 z 128