piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 1/PODLASKIE/SZKOLENIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 25.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 18/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy (ECDL BASE B1, B2, B3, B4 wraz z egzaminem) dla 2 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk
ul. Wiejska 62 lok 21, 26-600 Radom;
NIP: 9482315817 REGON: 141503230
Łączna kwota brutto za szkolenie dla 2 osób: 4500,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, dn. 25.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 17/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy (ECDL STANDARD S6 – WEB EDITING wraz z egzaminem) dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tyflokom Kamil Kowalczyk
ul. Wiejska 62 lok 21, 26-600 Radom;
NIP: 9482315817, REGON:141503230
Łączna kwota brutto za szkolenie: 2000,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 17/ŚLĄSKIE/2019)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO podczas Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” , w ramach Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 21/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.10.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/SZ/MAZOWIECKIE/2019 z dnia 15.10.2019 r.
w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie zapewnienia usługi kursu prawa jazdy „kat. B” dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Mikołów, dn. 21.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 16 /ŚLĄSKIE/2019 z dn. 08.10.2019 r .

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Zamawiający w dniu 21.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
e-psycholog24.pl Ewa Nastula,
ul. Kombatantów RP 4, 48-300
Nysa NIP 6452347892 REGON 364561251
Kwota brutto za godzinę: 69,00 zł 
słownie: sześćdziesiąt dziewięć i 00/100 złotych brutto

 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 4/WM/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 3/WM/2019)


DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 10 z 128