piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 7/WM/TKI/2020)


Iława, dnia 10.03.2020 r.

 

Formularz oferty [DOC] »
Załącznik do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy psycholog-1 [DOC] »
Załącznik do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy psycholog-2 [DOC] »
Umowa współpracy - wzór [PDF] »
Klauzula informacyjna [PDF] »
 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/WM/TKI/2020
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA
PRZEZ DWÓCH PSYCHOLOGÓW

 

w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego (dalej Wsparcie) przez dwóch psychologów dla uczestników/czek Treningu Kompetencji Interpersonalnej (TKI) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Grupowe wsparcie będzie świadczone dla 10 Uczestników/czek w terminie od 29.03.2020 do 02.04.2020r.
Godzina grupowego wsparcia wynosi 60 minut.
Na warsztacie łączny czas udzielonego wsparcia wynosi 40 godzin.

Wykonawca ma zapewnione przez Zamawiającego wyżywienie w postaci obiadów i przerw kawowych na miejscu realizacji grupowego wsparcia. Wykonawca nie ma zapewnionego przez Zamawiającego zakwaterowania na miejscu realizacji grupowego wsparcia.

Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 1 Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia, co ma zapewnić 2 psychologów, którzy prowadzić będą grupowe wsparcie w tym samym czasie.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Udzieleniu grupowego wsparcia psychologicznego w wymiarze 40 godzin, według poniższego zestawienia.

 • pierwszego dnia warsztatu - 7 godzin grupowego wsparcia psychologicznego.
 • od drugiego do czwartego dnia – po 9 godzin dziennie grupowego wsparcia psychologicznego .
 • ostatniego, piątego dnia - 6 godzin grupowego wsparcia psychologicznego.

2. Przygotowaniu przez psychologów Indywidualnej Karty Uczestnika z zakresu wsparcia psychologicznego (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. W trakcie zajęć wykorzystywane będą aktywne i nowoczesne metody np.: wykład, ćwiczenia, dyskusje, testy, praca w grupach, odgrywanie ról.

4. Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia, które mają zostać zrealizowane w ramach (TKI):

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności postępowania z ludźmi,
 • Analiza własnego stylu zachowania w grupie,
 • Autorefleksja w wyniku doświadczenia emocji w kontaktach z innymi,
 • Rozwój asertywności w relacjach interpersonalnych- reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętności odmawiania, stawianie granic i egzekwowanie wymagań, umiejętności wyrażania opinii,
 • Doskonalenie umiejętności zachowania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach,
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • Zyskanie, poprzez informację zwrotną, większej świadomości swoich mocnych i słabych stron,
 • Rozwój osobistej i zawodowej dojrzałości.

5. Wykonawca po ukończeniu grupowego wsparcia musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:

 • Indywidualna Karta dla każdego uczestnika/czki z zakresu grupowego wsparcia.
 • Kartę czasu pracy.
 • Dziennik zajęć z zakresu wsparcia.
 • Ankieta uczestnika dot. zdobytej wiedzy.
 • Protokół odbioru przedmiotu umowy.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
29.03.2020 – 02.04.2020r.

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Wsparcie świadczone będzie na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie warmińsko-mazurskim. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na 5 dni przed planowaną realizacją usługi. Wsparcie psychologiczne będzie realizowane w salach na terenie wskazanego przez Zamawiającego Ośrodka.

VI. LICZBA UCZESTNIKÓW
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi podstawy do zmiany umowy.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj.:
1.Każdy z dwóch psychologów posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. każdy z dwóch psychologów posiada licencje trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (wymagane dokumenty np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wskazane w Załączniku do Formularza oferty),
b. każdy z dwóch psychologów posiada doświadczenie min. 2 letnie w samodzielnym prowadzeniu jednej z grupowych form psychoedukacji, szkoleń lub pomocy psychologicznej, grupy psycho- i socjoterapeutycznej , warsztaty tematyczno- rozwojowe, treningi rozwoju osobistego (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do formularza oferty),
c. każdy z dwóch psychologów ukończył szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia treningów grupowych, edukacja trenerska min. 4 letnia (wymagane dokumenty np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wskazane w Załączniku do Formularza oferty).
d. doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania i psychoterapii zaburzeń emocjonalnych oraz umiejętności przekazywania i porządkowania treści poznawczych związanych z doświadczeniami uzyskiwanymi przez uczestników treningu (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do formularza oferty).

2. Wykonawca, jeżeli nie będzie realizować zamówienia osobiście, powinien w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji wsparcia z zakresu objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru usług itp.) i przygotowanie merytoryczne (np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie). W takim wypadku personel Wykonawcy będący osobą prawną albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, musi spełniać wymogi określone w niniejszym Zapytaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia wskazane w ust. 1 lit a i b i c i d. powyżej. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem wskazanych w niniejszym punkcie.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
postanowień niniejszego postępowania.

6. Dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

 • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
 • dojazd na TKI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego we własnym zakresie.

8. Obowiązkowe ubezpieczenie Wykonawcy (OC, NNW) na Trening Kompetencji Interpersonalnej (TKI) pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

9. Zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

VIII. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania TKI Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wsparcie, które rzeczywiście zostało zrealizowane.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

X. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

4. Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączą do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składając ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do wszystkich Wykonawców.
4.3 W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt. X niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
4.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.5 W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich spełniał wymagania określone w pkt VII ust. 1 lit a i b i c i d.
4.6 Każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VII w oparciu o poniższe kryteria:
1.Łączna cena brutto brutto za 1 godzinę wsparcia realizowana przez 2 psychologów – 85%,
2.Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto(C) = ________________________________  x 85 pkt.

cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin grupowego wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 2 lat – otrzyma 10 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 75 godzin grupowego wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 2 lat – otrzyma 15 pkt.

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie - 15 pkt. Punkty nie podlegają sumowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. W przypadku zgłoszenia przez podmioty wymienione w pkt VII ustęp 1, oferty obejmującej więcej niż dwóch kandydatów na psychologa, świadczącego grupowe wsparcie , ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w organizacji grupowego wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia psychologicznego, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

5. Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

8. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

9. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

10. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

14. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.

15. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

16. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

17. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17.03.2020 r. do godziny 23.59.

XV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty potwierdzające przygotowanie merytoryczne (np. kopia dyplomu),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej –(niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG)- jeśli dotyczy.

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XVII. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu Zapytania ofertowego podwykonawcy.

XVIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Brzozowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 509 447 071

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek którzy mają zostać objęci Wsparciem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą/cami, który/rzy zostali wybrany/i zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • harmonogramu realizacji umowy,
 • zasad płatności, (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych podczas TKI. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas TKI.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

XXV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

5. Wykonawcę, który spełnia definicję personelu projektu zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj. za personel projektu, uważane są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, która jest beneficjentem projektu i jednocześnie stanowi personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), obowiązywać będzie limit 276 godzin miesięcznie.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia.
3. Wzór umowy.
4. Klauzula informacyjna.