wtorek, 2022-07-05 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II (nr 8/P/WAZ/2020)Białystok, 26.08.2020 r.


Formularz oferty [DOC] »

Załącznik  do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załacznik - umowa - wzór [PDF] »
Klauzula informacyjna [PDF] »

 


 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/P/WAZ/2020
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA
DORADCY ZAWODOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (pkt 6.5.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego (zwane dalej Wsparciem) dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w ramach projektu „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Wsparcie będzie świadczone dla 10 Uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (WAZ) w terminie od 19.09.2020 do 24.09.2020r.

Godzina Wsparcia wynosi 60 minut.
Grupy będą miały udzielane Wsparcie naprzemiennie. W godzinach porannych pierwsza grupa, w godzinach popołudniowych druga grupa.
Na warsztacie łączny czas udzielonego Wsparcia dla obu grup wynosi 37 godzin.

Warsztat odbywać się będzie na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie podlaskim. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowaną realizacją usługi. Wykonawca nie ma zapewnionego przez Zamawiającego zakwaterowania oraz wyżywienia na miejscu realizacji Wsparcia.

Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 1 Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Zrealizowaniu Wsparcia dla 10 uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (WAZ).
2. Udzieleniu Wsparcia dla 1 i 2 grupy łącznie w wymiarze 37 godzin, według poniższego zestawienia.

 • Dzień 1: 4 godziny Wsparcia.
 • Dzień 2-5: po 7 godzin Wsparcia.
 • Dzień 6: 5 godzin Wsparcia.

3. Przygotowaniu przez doradcę zawodowego Indywidualnej Karty Uczestnika/czki z zakresu Wsparcia (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

4. W trakcie zajęć wykorzystywane będą aktywne i nowoczesne metody np.: wykład, ćwiczenia, dyskusje, testy, praca w grupach, odgrywanie ról.

5. Podstawowe zagadnienia z zakresu Wsparcia, które mają zostać zrealizowane w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (WAZ):

 • Edukacja w zakresie efektywnego funkcjonowania w wymiarze indywidualnym i społecznych,
 • Zagadnienia zawierające regulacje prawne i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami.
 • Informację przydatne w kontekście podejmowania się ról społecznych związanych z nauka, pracą.
 • Rozwój kompetencji pozwalających na kształtowanie ścieżki zawodowej, wejście na rynek pracy i poruszanie się na nim.
 • Analiza predyspozycji zawodowych.
 • Poszukiwanie i aplikowanie o pracę.
 • Autoprezentacja.
 • Prawo pracy – skuteczne narzędzia poszukiwania pracy.
 • Samopoznanie, wzmacnianie samooceny, analiza i modelowanie postaw

6. Wykonawca po ukończeniu Wsparcia musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:

 • Indywidualna Karta dla każdego uczestnika/czki z zakresu Wsparcia.
 • Kartę czasu pracy.
 • Dziennik zajęć z zakresu Wsparcia.
 • Protokół odbioru przedmiotu umowy.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
19.09.2020 – 24.09.2020 r.

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
WAZ odbywać się będzie na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie podlaskim. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowaną realizacją usługi.

V. LICZBA UCZESTNIKÓW
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników/czek może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników/czek wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi podstawy do zmiany umowy.

VI. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj.:
1.Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. doradca zawodowy wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe specjalistyczne z zakresu doradcy zawodowego (wymagane dokumenty np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wskazane w Załączniku do Formularza oferty),
b. doświadczenie min. 3 letnie z zakresu prowadzenia grupowego wsparcia doradztwa zawodowego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, rozumiane jako wykonanie w przedmiotowym okresie min. 100 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do formularza oferty),
c. minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia grupowego wsparcia doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert rozumiane jako wykonanie min. 20 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do formularza oferty).

2. Wykonawca, jeżeli nie będzie realizować zamówienia osobiście, powinien w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji wsparcia z zakresu objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru usług itp.) i przygotowanie merytoryczne (np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie). W takim wypadku personel Wykonawcy będący osobą prawną albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, musi spełniać wymogi określone w niniejszym Zapytaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia wskazane w ust. 1 lit a i b i c. powyżej. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem wskazanych w niniejszym punkcie.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
postanowień niniejszego postępowania.

6. Dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

 • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
 • dojazd na WAZ na terenie województwa podlaskiego we własnym zakresie.

8. Obowiązkowe ubezpieczenie Wykonawcy (OC, NNW) na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (WAZ) pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

9. Zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

10. Zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego oraz zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi.

VII. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania WAZ Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wsparcie, które rzeczywiście zostało zrealizowane.

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

IX. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

4. Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

5.   którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a)   wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,
b)   uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XI. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VI w oparciu o poniższe kryteria:
1.Cena za 1 godzinę brutto brutto – 85%,
2.Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto(C) = ___________________________  x 85 pkt.

cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 40 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 2 lat – otrzyma 10 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 60 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu ostatnich 2 lat – otrzyma 15 pkt.

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 15 pkt. Punkty nie podlegają sumowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. W przypadku zgłoszenia przez podmioty wymienione w pkt. VI ustęp 1, oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na doradcę zawodowego, świadczącego Wsparcie, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w organizacji grupowego wsparcia doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia doradztwa zawodowego niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu grupowego wsparcia doradztwa zawodowego.

4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P  = C+D
gdzie:
P  – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa wskazana w Wykazie oraz dowodach potwierdzających jej wykonanie, nie dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
– o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XVIII Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

7. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 6 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości wspólnego składania ofert.

10. Zamawiający zastrzega, że z dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia musi wynikać, że Wykonawca:

 • wykonał usługę w sposób należyty,
 • usługa nie została wykonana w całości ani w części przez podwykonawcę,
 • usługi zostały zrealizowane w wysokości min. 100 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia,
 • usługi zostały zrealizowane w wysokości min. 20 godzin grupowego wsparcia doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością.

XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04.09.2020 r. do godziny 23.59.

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty potwierdzające przygotowanie merytoryczne (np. kopia dyplomu),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG) - jeśli dotyczy.

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach
załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00, lub
2. Pocztą tradycyjną w formie listu poleconego, lub
3. Przesyłką kurierską, lub
4. Elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku złożenia oferty zgodnie z pkt 1-3, należy to zrobić na adres: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl

XVI. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu Zapytania ofertowego podwykonawcy.

XVII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Brzozowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500 293 855

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XVIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek którzy mają zostać objęci Wsparciem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt. VI lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXI. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy według załączonego wzoru. Na wniosek Wykonawcy i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wzór może zostać zmodyfikowany.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • harmonogramu realizacji umowy,
 • zasad płatności, (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych podczas WAZ. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas WAZ.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – II edycja oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

XXIV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

5. Wykonawcę, który spełnia definicję personelu projektu zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj. za personel projektu, uważane są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, która jest beneficjentem projektu i jednocześnie stanowi personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), obowiązywać będzie limit 276 godzin miesięcznie.

6. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.

7. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia.
3. Wzór umowy.
4. Klauzula informacyjna. 

 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Lubelski WAZ nr 2 w Zakopanem 07-14.06.2022

2022-06-29

Uczestnicy biorący udział w WAZ to osoby chodzące o zbliżonej sytuacji zawodowej. Z dużym zaangażowaniem korzystali z zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, zadawali pytania, pracowali w grupach, a następnie prezentowali efekty poszczególnych ćwiczeń na forum całej grupy...

Czytaj więcej


Lubelski WAZ nr 1 w Zakopanem

2022-06-27

W terminie 07-14.06.2022 w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Dolina Białego miał miejsce Warsztat Aktywizacji Zawodowej, w którym brało udział 10 uczestników z niepełnosprawnościami (niewidomi, MPD i innymi ograniczeniami ruchowymi oraz amazonki). W głównej mierze składał się on z doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej


Ahoj, przygodo! Ahoj, aktywna rehabilitacja!

2022-05-23

W maju br. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – region małopolskie, dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, zorganizowała szereg zajęć dla swoich podopiecznych. Uczestnicy zajęć mieli okazje aktywnie spędzać czas podczas grania w kręgle, piłkarzyki, bilard. Mogli spróbować swoich sił w szermierce...

Czytaj więcej


Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 22.02.2022 r.

2022-03-07

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, 22.02.2022 r. odbył się Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie online. Uczestniczyła w nich grupa sześciu osób, które znajdują się na różnych etapach swojego życia zawodowego...

Czytaj więcej 


Warsztaty weekendowe w Warszawie

2022-03-03

W dniach 25-27 lutego 2022 r. miały miejsce warsztaty weekendowe regionu łódzkiego organizowane w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI" finansowanego ze środków PFRON. Zajęcia dla pięciu...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

obóz AR
Zgierz
2022-07-11
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-22
aktywiz.społeczna 2022-2023

WAR
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

szkolenie opiekunów
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

obóz AR dla dzieci II st.
Wisła
2022-07-22
2022-07-31
2022-07-23
2022-07-31
aktywizacja dzieci 2022-2023

obóz AR
Chrusty
2022-07-27
2022-08-07
2022-07-28
2022-08-07
aktywiz.społeczna 2022-2023


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach