wtorek, 2022-07-05 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 22/WM/SZ/2020)Warszawa, dn.14.01.2021 r.


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »

Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa, wzór [PDF] »
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego [PDF] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/WM/SZ/2020
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ


w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej tj. kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia (dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Planowana liczba
godzin szkoleniowych

Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)

Miejsce szkolenia

1

kurs pracownika ochrony
fizycznej osób i mienia
dla 1 uczestnika/czki
wraz z ubezpieczeniem,
egzaminem państwowym
na dopuszczenie do
pracy z bronią palną

261 godzin (45 min)

Uczestnik/czka dołączy
do grupowy szkoleniowej

 

Na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego
tj. w Kętrzynie

 


Szkolenie realizowane będzie na rzecz osób z niepełnosprawnościami (zwanej dalej ON).
Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie jednego Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
1. Realizacja usługi polegać będzie na:
1. świadczeniu usługi szkoleniowej w wymiarze łącznie 261 godzin na rzecz jednego uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., program kursu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej realizowany jest w 4 blokach tematycznych:

blok ogólnoprawny:

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane elementy psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

blok – ochrona osób i mienia:

 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia (w tym ochrona transportowanych wartości pieniężnych oraz mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń).

blok – wyszkolenie strzeleckie (zajęcia teoretyczne i praktyczne):

 • budowa i zasady działania broni,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
 • techniki posługiwania się bronią,
 • strzelanie praktyczne – strzelnica.

blok – samoobrona i techniki interwencyjne (zajęcia praktyczne):

 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne.

2. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i egzamin potwierdzający uzyskanie przedmiotowych kwalifikacji/kompetencji nie jest wliczany do godzin szkolenia. 

3. Szkolenie wskazane w ust. 1 pkt. 1) powinno kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane uprawnienia lub kwalifikacji zawodowych lub kompetencji w rozumieniu Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy szkolenie będzie kończyć się certyfikacją zewnętrzną i/lub regulowane będzie rozporządzeniem właściwego ministra Zamawiający zapewni możliwość odpowiednio przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i/lub uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

4. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca ma zapewnić kompleksową organizację i przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji w rozumieniu Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestnika/czki szkolenia na swój koszt na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm. ) 

7. W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca obowiązuje się do pomocy w uzyskaniu wpisu w Wojewódzkiej Komedzie Policji do listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pozwolenia do posiadania broni (tj. pokrycie kosztu egzaminu państwowego). Zakres pomocy ma obejmować pokrycie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uprawnień, w tym np. koszty opłat skarbowych czy badań lekarskich. 

8. Wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:
8.1 Ogólne:

 • szkolenie/kurs powinno być dopasowane do poziomu uczestników/czek – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia/kursu i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania, 
 • program szkoleniowy/kursu (pkt III Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy) powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się, jak również musi bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez uczestników/czek w wyniku szkolenia kwalifikacje lub kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.
 • w przypadku szkoleń/kursów, w których jest to wymagane, realizator szkolenia powinien posiadać aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty;

8.2 Materiały szkoleniowe: 

 •  oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie;

8.3 Dokumentacja szkoleniowa (dołączona jako załącznik do umowy) :

 •  musi obejmować: 

 - dziennik szkolenia wraz z harmonogramem, 
 - listy obecności wraz z potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych,
 - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykonawca po ukończeniu szkolenia, w ciągu 7 dni kalendarzowych, musi przedstawić ww. dokumentację, w wersji papierowej. 
Dokumentacja musi być zgodna z zasadami wizualizacji zwierającymi treść określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania i będzie stanowić załącznik do Umowy.

8.4 Kadra szkoleniowa:

 •  • powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób, jak również doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń;

 8.5 Zaplecze techniczne (egzaminacyjne):

 • Wykonawca będzie dysponował odpowiednim pomieszczeniem z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe. 
 • Szkolenia/kursy powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort uczenia się tj. sale spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej.
 • Wykonawca zapewni salę/sale egzaminacyjną/e wyposażoną/e odpowiednio do specyfiki egzaminu (tj. sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu.

8.6. Zweryfikowaniu uzyskanych przez Uczestników/czki szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenia - przeprowadzenie egzaminu.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80500000-9 Usługi szkoleniowe

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa zakończy się najpóźniej do 31.05.2021 r.

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
1. Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się ze względów organizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego miasta Kętrzyn.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestnika/czki szkolenia sprzed wyznaczonego miejsca zbiórki, a także zapewni powrót na to miejsce.

VI. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe minimalne wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia:
1. posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645). 

2. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełniają poniższe minimalne wymagania: 
2.1 trener/trenerzy realizujących szkolenie muszą spełniają poniższe minimalne wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. posiadać:
a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/ inne umożliwiające przeprowadzenie danej usługi,
b) minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata,
c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 600 godzin). 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. wymienione kompetencje trenerów w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 1.2 Wykaz doświadczenia Wykonawcy. 
W przypadku Wykonawców będących osobą prawną, powinny one w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji wsparcia objętego ofertą, dysponującym wymaganym w ramach niniejszego Zapytania doświadczeniem (zgodnie z pkt 2 i następne poniżej). Lista personelu skierowanego do realizacji niniejszego zamówienia (Tabela nr 2 Załącznika nr 1.2 Wykaz doświadczenia Wykonawcy) wraz z dowodami potwierdzającymi posiadane przez te osoby doświadczenie i przygotowanie merytoryczne muszą zostać załączone do oferty.
2.2 posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Wykonawca przedstawi dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania 3 usług z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać zakres świadczonych usług, czas, miejsce oraz ewentualnie osobę ją realizujące oraz że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca wskazuje doświadczenie w Załączniku nr 1.2 do Formularza ofertowego. 

3. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia.

4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

7. zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,

8. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW). Ubezpieczenie pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VII. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przerwania realizacji Wsparcia w przypadku: podjęcia zatrudnienia przez uczestników/czki w trakcie szkolenia i braku zgody na jego kontynuacje przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Instytucję Pośredniczącą zawartej z Zamawiającym, zaistnienia innych, niezależnych od Zamawiającego okoliczności skutkujących tym, że dalsze prowadzenie Wsparcia jest niemożliwe lub niecelowe, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za Wsparcie, która rzeczywiście zostało zrealizowane.

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ WSPÓLNEGO SKŁADANIA OFERT.

IX. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

X. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza się Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XI. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VI w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena ofertowa brutto – 85 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15 %.

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C):

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = ____________________________ x 85 pkt 

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu min. 6 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:

 • referencje, protokół odbioru usługi.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia. 
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono jedynie dokument potwierdzający jej należyte wykonanie,
 • nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć, 
 • dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
 • usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XVIII Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

6. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 21.01.2021 r. do godziny 23.59.

XVI. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1.2 do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty potwierdzające przygotowanie merytoryczne (np. kopia dyplomu),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG). 

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Elektronicznie, poprzez platformę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Szczegółowe zasady składania ofert opisane są w Instrukcji użytkowania dostępnej na 
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1537459
lub 

2. Elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazane powyżej adresy. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie ogłoszone na platformie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz droga mailową. 

XVIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Brzozowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 509 447 071

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek którzy mają zostać objęci Wsparciem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VI lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Zapytania. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy według załączonego wzoru. Na wniosek Wykonawcy i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wzór może zostać zmodyfikowany.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • zasad płatności,
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę. 

XXIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

XXV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.

5. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
1.2. Wykaz doświadczenia.
2. Wzór umowy.
3. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  


 
 

Lubelski WAZ nr 2 w Zakopanem 07-14.06.2022

2022-06-29

Uczestnicy biorący udział w WAZ to osoby chodzące o zbliżonej sytuacji zawodowej. Z dużym zaangażowaniem korzystali z zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, zadawali pytania, pracowali w grupach, a następnie prezentowali efekty poszczególnych ćwiczeń na forum całej grupy...

Czytaj więcej


Lubelski WAZ nr 1 w Zakopanem

2022-06-27

W terminie 07-14.06.2022 w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Dolina Białego miał miejsce Warsztat Aktywizacji Zawodowej, w którym brało udział 10 uczestników z niepełnosprawnościami (niewidomi, MPD i innymi ograniczeniami ruchowymi oraz amazonki). W głównej mierze składał się on z doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej


Ahoj, przygodo! Ahoj, aktywna rehabilitacja!

2022-05-23

W maju br. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – region małopolskie, dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, zorganizowała szereg zajęć dla swoich podopiecznych. Uczestnicy zajęć mieli okazje aktywnie spędzać czas podczas grania w kręgle, piłkarzyki, bilard. Mogli spróbować swoich sił w szermierce...

Czytaj więcej


Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 22.02.2022 r.

2022-03-07

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, 22.02.2022 r. odbył się Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie online. Uczestniczyła w nich grupa sześciu osób, które znajdują się na różnych etapach swojego życia zawodowego...

Czytaj więcej 


Warsztaty weekendowe w Warszawie

2022-03-03

W dniach 25-27 lutego 2022 r. miały miejsce warsztaty weekendowe regionu łódzkiego organizowane w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI" finansowanego ze środków PFRON. Zajęcia dla pięciu...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

obóz AR
Zgierz
2022-07-11
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-22
aktywiz.społeczna 2022-2023

WAR
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

szkolenie opiekunów
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

obóz AR dla dzieci II st.
Wisła
2022-07-22
2022-07-31
2022-07-23
2022-07-31
aktywizacja dzieci 2022-2023

obóz AR
Chrusty
2022-07-27
2022-08-07
2022-07-28
2022-08-07
aktywiz.społeczna 2022-2023


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach