wtorek, 2022-07-05 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ (nr 1/Ś/2021)Mikołów, dn. 22.04.2021  r.

 

Załącznik do zapytania ofertowego - Formularz oferty [PDF] »
Umowa - wzór [PDF] »
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Ś/2021
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA
MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

 

w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ” realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0030/20-00 z dnia 16.03.2021 roku z Województwem Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z trybem rozeznania cenowego, dla zakupu usług i towarów poniżej kwoty 20 tys. złotych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wydruku i dostarczenie poniżej przedstawionych materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na: wykonaniu wydruku i dostarczeniu do Zamawiającego poniżej przedstawionych materiałów informacyjno-promocyjnych:

1. PLAKAT
Format A3
a) wymiary: 297 mm x 420 mm, +3 mm spadu,
b) druk: 4+0+lakier zabezpieczający,
c) papier 200g/m2,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład: 50 sztuk;

2. PLAKAT
Format A0
a) wymiary: 841 mm x 1189 mm + 3 mm spadu,
b) druk: 4+0+lakier zabezpieczający,
c) papier: 200g/m2,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład: 5 sztuk;

3. ULOTKA
a) format: 210x297 + 3 mm spadu, składana do A5, bigowanie,
b) druk: 2-stronny, 4+4, lakier zabezpieczający,
c) papier: kredowy 170g/m2, matowy,
d) projekt graficzny zgodny z dostarczonym przez Zamawiającego,
e) nakład: 200 sztuk;

4. NOTES
a) Format A5,
b) karton biały okładka 230g/m2, nadruk offsetowy (4+0), na spad 2mm,
c) 50 kartek, nadruk kolor szaty (K30%), 1+0, 90g/m², klejony po krótszym boku,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład 50 sztuk;

5. TECZKA SKRZYDEŁKOWA
a) format A4,
b) kolor do ustalenia przez Zamawiającego,
c) grzbiet 5 mm,
d) karton wysokiej jakości,
e) strona zewnętrzna druk offsetowy, kolor cmyk + lakier zabezpieczający,
f) strona wewnętrzna: bez nadruku,
g) projekt graficzny teczki - wykonany przez Zamawiającego,
h) nakład 50 sztuk;

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
17.05.2021

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Wykonane materiały Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do biura projektu w Mikołowie tj. Biuro FAR – ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów

V. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tj.:
1. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOZYĆ TYLKO 1 OFERTĘ.

VII. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

VIII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:

1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

5. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,
b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 224 Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za usługę – 70 %.
2. Klauzula społeczna – 30 %.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C):

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa za usługę (C) = ____________________________________ x 70 pkt

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – Klauzula społeczna (D):
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Punkty podlegają sumowaniu.

„Za spełnienie klauzuli społecznej i przyznanie punktów mogą ubiegać się podmioty, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020, poz. 426 ze zm.),

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1409 ze zm.),

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021r., poz. 53 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem,

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020r., poz. 685 ze zm.),

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876 ze zm.),

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r., poz. 1666 ze zm.),

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017r., poz. 823 ze zm.),
- pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie
lub art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp w związku z realizacja zamówienia zatrudniają min. 2 osoby na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę, z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 ze zm),
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.”

Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu oferty w części III pkt.14.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwość weryfikacji złożonego oświadczenia poprzez wezwanie Wykonawcę do wykazania spełnienia przedmiotowego kryterium, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku ich nie przedstawienia lub też gdy nie będą one w sposób przejrzysty potwierdzać spełnienia kryterium klauzuli społecznej, punkty nie zostaną przyznane.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za usługę
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – Klauzula społeczna

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

nie załączono dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej,
wykazane w Ofercie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XVI Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

6. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wspólnego składania ofert.

XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.04.2021 r. do godziny 23.59.

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium społecznego – jeśli dotyczy.

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazane powyżej adresy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie ogłoszone drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl


XVI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Tomasz Brzozowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 509 447 071

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XVII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt V lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą/cami, który/rzy zostali wybrany/i zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

  • terminu realizacji umowy,
  • zasad płatności,
  • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na rachunku/fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ” realizowanego na podstawie Umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0030/20-00 z dnia 16.03.2021 roku z Województwem Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

XXIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

4. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.

5. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy. 

  

 


 

Lubelski WAZ nr 2 w Zakopanem 07-14.06.2022

2022-06-29

Uczestnicy biorący udział w WAZ to osoby chodzące o zbliżonej sytuacji zawodowej. Z dużym zaangażowaniem korzystali z zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, zadawali pytania, pracowali w grupach, a następnie prezentowali efekty poszczególnych ćwiczeń na forum całej grupy...

Czytaj więcej


Lubelski WAZ nr 1 w Zakopanem

2022-06-27

W terminie 07-14.06.2022 w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Dolina Białego miał miejsce Warsztat Aktywizacji Zawodowej, w którym brało udział 10 uczestników z niepełnosprawnościami (niewidomi, MPD i innymi ograniczeniami ruchowymi oraz amazonki). W głównej mierze składał się on z doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej


Ahoj, przygodo! Ahoj, aktywna rehabilitacja!

2022-05-23

W maju br. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – region małopolskie, dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, zorganizowała szereg zajęć dla swoich podopiecznych. Uczestnicy zajęć mieli okazje aktywnie spędzać czas podczas grania w kręgle, piłkarzyki, bilard. Mogli spróbować swoich sił w szermierce...

Czytaj więcej


Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 22.02.2022 r.

2022-03-07

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, 22.02.2022 r. odbył się Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie online. Uczestniczyła w nich grupa sześciu osób, które znajdują się na różnych etapach swojego życia zawodowego...

Czytaj więcej 


Warsztaty weekendowe w Warszawie

2022-03-03

W dniach 25-27 lutego 2022 r. miały miejsce warsztaty weekendowe regionu łódzkiego organizowane w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI" finansowanego ze środków PFRON. Zajęcia dla pięciu...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

obóz AR
Zgierz
2022-07-11
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-22
aktywiz.społeczna 2022-2023

WAR
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

szkolenie opiekunów
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

obóz AR dla dzieci II st.
Wisła
2022-07-22
2022-07-31
2022-07-23
2022-07-31
aktywizacja dzieci 2022-2023

obóz AR
Chrusty
2022-07-27
2022-08-07
2022-07-28
2022-08-07
aktywiz.społeczna 2022-2023


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach