wtorek, 2023-03-28 Ernesta, Lidii, Ruperta

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MSiT/2022


Formularz oferty [DOC] »

Pobierz - umowa (wzór) [DOC] »

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MSiT/2022

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ

 

na imprezę pn. „Pomorska & Kujawsko- Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zleconego na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U.2019.1638).

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019, późn. zm.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń na Spartakiadę AR, organizowaną przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

– wynajem sali gimnastycznej – jedno duże pomieszczenie o wymiarach min. 20m x 20m, przystosowane do przeprowadzenia zajęć sportowych, z dostępem do zaplecza socjalnego w postaci szatni i urządzeń sanitarnych, dla 80 osób, w tym 40 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego, w szczególności spełniać w tym zakresie warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z późn. zm.).

 

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:

 1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:

–    korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

–    drzwi wejściowe, drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych i korytarze powinny być przystosowane do ruchu osób  z niepełnosprawnością, w tym mieć odpowiednią szerokość,

–    zachowana musi być odległość przynajmniej 150 cm szerokości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne,

 1. dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:

–    w przypadku łazienki – brak progu,

–    uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,

–    miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie.

 

 1. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

26.11.2022 r., godz. 10.00-16.00 (6 godzin)

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Sala gimnastyczna w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, w miejscowości z dostępem do komunikacji publicznej lub prywatnej, umożliwiającej swobodne przemieszczanie się, w tym przyjazd na miejsce przez osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

 1. LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SPARTAKIADZIE AR

Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób uczestniczących w Spartakiadzie AR może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Ostateczną liczbę osób Zamawiający potwierdzi każdorazowo w dniu przyjazdu zawodników, kadry i wolontariuszy. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi także podstawy do zmiany Umowy.

 

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, tj.:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 3. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia,
 4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 1. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania,
 2. zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

–    realizacja przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu ściśle określonym przez Zamawiającego,

 1. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW); w celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego,
 2. zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego oraz zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi.

 

 1. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający, w okresie korzystania z pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których realizować będzie Spartakiadę AR, informacji o realizacji Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 1. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

 

 1. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:

1.   powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2.   którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3.   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4.   będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

5.   którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:

–    wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,

–    uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

 

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

 

 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

–    jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

–    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),

–    zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 224 Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,

–    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,

–    Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie wymagań określonych w pkt II lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowych warunków, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.   Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.

2.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

3.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

      4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

      4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do każdego z Wykonawców oddzielnie, z uwzględnieniem ust. 4.5.

      4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt XI niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

      4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.

      4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto – 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę brutto.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 07.11.2022 r. do godziny 23.59.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:

–    oferta złożona na formularzu oferty,

–    dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).

 1. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

 

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MSiT/2022

    pocztą tradycyjną w formie listu poleconego na adres Zamawiającego,

–    przesyłką kurierską na adres Zamawiającego,

–    osobiście poprzez złożenie w biurze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

 

Adres biura Zamawiającego: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 84-200 Wejherowo, ul. Necla 8 lok 5

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
 1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Iwona Necel, telefon: 511540978, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Słomiński, telefon: 721553258 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

 

 1. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

–    braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,

–    braku odpowiedniej liczby osób uczestniczących w Spartakiadzie AR,

–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,

–    braku ofert,

–    braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

–    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

 

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy według załączonego wzoru. Na wniosek Wykonawcy i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wzór może zostać zmodyfikowany.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

–    terminu realizacji umowy,

–    harmonogramu realizacji umowy,

–    ostatecznej liczby godzin Spartakiady AR,

–    zasad płatności,

–    zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 2. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.
 3. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy.

 

Warsztat w Mrzeżynie

2023-03-14

W terminie 28.02-02.03.2023 r. w Mrzeżynie realizowany był Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” . Grupę uczestników Warsztatu stanowiło...

Czytaj więcej


Szkolenie ICF, 03-05.03.2023

2023-03-06

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” serdecznie dziękuje za udział w szkoleniu dla pedagogów, nauczycieli wspomagających, terapeutów oraz psychologów – z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Szkolenie odbyło się w terminie 03-05.03.2023 r. w formie zdalnej na platformie Zoom...

Czytaj więcej


ICF, Warszawa 24-26.02.2023

2023-02-28

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w terminie 24-26.02.2023 przeprowadziła szkolenie w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji...

Czytaj więcej


WAZ oczami Uczestniczki

2023-02-21

Osoby uczestniczące w Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, realizowanym w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, spędziły bardzo aktywny i pełen wyzwań tydzień w szczecińskim hotelu Bosak w terminie 04-12.02.2023 r.

Czytaj więcej


Brak wydarzeń


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach