wtorek, 2022-06-28 Florentyny, Ligii, Leona

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (kujawsko-pomorskie nr 3/D/2018)


Warszawa, 18.06.2018 r.


Formularz oferty [DOC] »

Załącznik 1 do formularza oferty - CV trenera  [DOC] »
Załącznik 2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/D/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla średnio 10 uczestników/czek projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego z zakresu aktywizacji zawodowej podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, na terenie miasta Bydgoszczy, w Hotelu Zawisza, ul. Gdańska 163.
Doradztwo zaplanowano w terminie 01.07-04.07.2018 r. i będzie obejmowało średnio 10 uczestników/czek warsztatu, w łącznym wymiarze 20 godz.
Doradca zawodowy ma zapewnione przez Zamawiającego nocleg i wyżywienie – zgodnie z następującym planem, który może ulec zmianie:
Dzień przyjazdu – kolacja
I Dzień zajęć – śniadanie, obiad, kolacja
II Dzień zajęć – śniadanie, obiad, kolacja
III Dzień zajęć/wyjazd – śniadanie,

2. Przygotowaniu przez doradcę zawodowego wymaganej przez zamawiającego dokumentacji (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. Przeprowadzeniu sesji wg podstawowych zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego, które mają zostać zrealizowane podczas WAZ:
a. wsparcie nakierowane na kompetencje pozwalające na kształtowanie własnej ścieżki zawodowej, wejście na rynek pracy, poruszanie się na rynku pracy, jej poszukiwanie oraz aplikację o pracę wraz z umiejętnością prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, np:
– możliwości jakie stwarza współczesny rynek pracy dla osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków pracy
– rozpoznawanie osobistego potencjału pro zawodowego, preferencji i predyspozycji zawodowych
– kształtowanie kompetencji społeczno – zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych – techniki, metody i formy
– metody poszukiwania pracy oraz zasady związane z poruszaniem się na rynku pracy, instytucje rynku pracy, formy aktywizacji zawodowej
– nawiązanie kontaktu z pracodawcą, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność autoprezentacji
– gromadzenie i opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o pracę i podejmowaniem zatrudnienia
– regulacje prawne związane z zatrudnianiem pracownika z niepełnosprawnością, formy wsparcia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników, szczególne uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością

4. Wykonawca po ukończeniu wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego musi przedstawić wymaganą przez Zamawiającego dokumentację:

  • Listę wsparcia,
  • Notatkę po udzielonym wsparciu,
  • Kartę czasu pracy/sprawozdanie.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Przyjazd na WAZ w dniu 01.07.2018, zajęcia od 01.07.2018-04.07.2018 r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Grupowe wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego będzie świadczone podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, na terenie miasta Bydgoszczy, w Hotelu Zawisza, ul. Gdańska 163.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z ON oraz ich najbliższego otoczenia, którzy stosują elastyczne, dopasowane do potrzeb ON narzędzia rozwojowe: takie jak trening kreatywny, terapia dynamiczna, analiza transakcyjna, trening interpersonalny i neurolingwistyczny program w szczególności:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. doradca zawodowy wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe związane z doradztwem zawodowym lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty),
b. doświadczenie 5 letnie przed upływem terminu składania ofert z zakresu prowadzenia grupowego doradztwa zawodowego (rozumianego jako przeprowadzenie min. 70 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego), w tym minimum 2 lata pracy z osobami z niepełnosprawnościami (rozumianego jako przeprowadzenie min. 50 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego) - wymagane CV wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty.

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV doradcy zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 2 do formularza oferty), doświadczenie doradcy zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do formularza oferty).

Doświadczenie musi być potwierdzone dokumentem, z którego będzie jasno wynikać: min. 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz liczba udzielonych godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego, w ostatnich 5 latach, w tym ilość godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w ostatnich 2 latach skierowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście.

3. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

  • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
  • dojazd na miejsce realizacji usługi (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

4. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

V. ZASTRZEŻENIA
Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85312320-8 – Doradztwo zawodowe

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto brutto – 85%,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto (C) = ____________________________________________ x 85 pkt.

cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 50 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 70 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.06.2018r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– cv (załącznik nr 2 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Joanna Lechnio e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 22 6518802

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni


XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek i personelu merytorycznego zainteresowanych Warsztatem Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XIX. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XVI lub XVII (ze wskazaniem przyczyny).

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział we wsparciu z zakresu doradztwa zawodowego. Wykonanie zadań przez Zamawiającego-protokół odbioru umowy) Wykonawcę będzie potwierdzone dokumentami (wskazanymi przez sporządzonymi przez Wykonawcę, wskazującymi prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas udzielanego wsparcia.
Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę podpisanego rachunku do umowy zlecenia. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXIII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach