poniedziałek, 2022-08-08 Izy, Rajmunda, Seweryna

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (pomorskie nr 17/S/2018)


Warszawa, 24.07.2018 r.


Formularz oferty [DOC] »

Załącznik 1 do formularza oferty - CV trenera  [DOC] »
Załącznik 2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/S/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
I/ LUB COACHINGOWEGO

dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 11 uczestników/czek projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Godzina wsparcia wynosi 60 minut.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zrealizowaniu indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego w łącznym wymiarze średnio 6 godzin dla 1 Uczestnika/czki projektu, gdzie 1 godzinę należy rozumieć jako 60 minut. Ilość godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestnika/czki. Ilość godzin wsparcia może zostać zwiększona, w przypadku gdy u Uczestnika/czki Projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby wsparcia. Informacja o zwiększeniu godzin musi zostać przekazana Zamawiającemu przed zwiększeniem ilości godzin, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. Łączny czas udzielonego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników/czek założono na poziomie 66 godzin. Liczba uczestników objętych wsparciem może ulec zmianie.

2. Przygotowaniu przez psychologa i /lub coacha wymaganej przez zamawiającego dokumentacji (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. Specjalistyczne wsparcie coacha i/lub psychologa prowadzone będzie na dowolnym etapie projektu, w formie indywidualnych sesji. Wsparcie będzie obejmowało:

 • przepracowanie postaw związanych z niepełnosprawnością, biernością, brakiem wiary w możliwość zmiany, przedmiotowym uzależnieniem od innych osób,
 • analizę i przepracowanie obaw związanych ze zmianą organizacji życia, konieczności sprostania obowiązkom pracowniczym, poddania się ocenie przez inne osoby i utratą statusu osoby wymagającej pomocy,
 • radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, sprostanie obciążeniom wynikającym z nowej sytuacji związanej z podjęciem aktywności zawodowej,
 • interwencje dotyczące zachowań lękowych, wycofania, utraty motywacji do dalszych działań.

W odniesieniu do BO odbywających staż lub podejmujących zatrudnienie wsparcie specjalistyczne może w szczególności dotyczyć:

 • Wsparcia w relacjach z przełożonymi oraz członkami zespołu pracowniczego, rozpoznanie zwyczajów i praktyk panujących w firmie i przedstawienie ich BO w optymalnej formie ze zwróceniem uwagi na kluczowe zagadnienia, ustalenie osoby w zespole pracowniczym pełniącą rolę mentora – osoby wspierającej,
 • identyfikacji i wzmocnienia kompetencji społecznych niezbędnych na danym stanowisku pracy,
 • wsparcie w dokonywaniu samooceny wykonywanych zadań i podejmowaniu samodzielnych działań w przypadku trudności.
 • kształtowania i wzmacnianie identyfikacji BO z miejscem pracy i rolą pracownika, stosowanie zindywidualizowanego systemu motywacji adekwatnego do etapu zatrudnienia, poziomu zaangażowania BO, osiąganych postępów i efektywności pracy.

4. Wykonawca po ukończeniu wsparcia psychologicznego i /lub coachingowego musi przedstawić wymaganą przez zamawiającego dokumentację:

 • Listę wsparcia,
 • Notatkę po udzielonym wsparciu,
 • Kartę czasu pracy/sprawozdanie.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
06.08.2018r. – 31.03.2019 r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Indywidualne wsparcie psychologiczne i/lub coachingowe będzie świadczone na terenie całego województwa pomorskiego.
Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/czek projektu. Indywidualne wsparcie psychologiczne i/lub coachingowe może być realizowane w gabinecie psychologicznym, biurze projektu w Wejherowie jak i w miejscu zamieszkania Uczestnika/czki Projektu.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog i/lub coach wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne i/lub coachingowe (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 1 do formularza oferty),
b. doświadczenie min. 5 letnie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty, rozumiane jako wykonanie w przedmiotowym okresie min. 150 godzin indywidualnych sesji psychologicznych i/lub coachingowych z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty),
c. minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla osób z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia oferty rozumiane jako wykonanie min. 50 godzin indywidualnych sesji psychologicznych i/lub coachingowych dla osób z niepełnosprawnością (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty).

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV psychologa i/lub coacha wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 do formularza oferty), doświadczenie psychologa i/lub coacha wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty).

2. Osoby prawne winne w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie i przygotowanie merytoryczne. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem wskazanych w niniejszym punkcie.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.
4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.
6. Dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
7. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

 • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
 • dojazd na spotkania na terenie województwa pomorskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

V. ZASTRZEŻENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik/czka przerwie indywidualne spotkanie w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w indywidualnym wsparciu psychologicznym i/lub coachingowym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za indywidualne spotkania, które rzeczywiście się odbyły.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do określenia w porozumieniu z uczestnikiem/czką miejsca realizacji usługi tj. miejsca zamieszkania uczestniczki lub gabinetu psychologicznego (o ile Wykonawca posiada) lub biura projektu. Miejsce realizacji usługi uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika/czki.

Gabinet psychologiczny musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie posiadać barier architektonicznych itp.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:

1. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt
IV Formularza oferty).

2. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Oferentów, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
800 00 000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 85%,
 2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto(C) = ____________________________________________ x 85 pkt.

cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 50 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 100 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną lub prawną oferty obejmującej więcej niż jednego kandydata na psychologa i/lub coacha, świadczącego indywidualne wsparcie psychologiczne i/lub coachingowe, ocena całej oferty i przyznanie punktów w ramach kryterium doświadczenia w organizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, nastąpi wyłącznie w oparciu o kandydata z najniższą liczbą godzin w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego, niezależnie od liczby kandydatów wskazanych w ofercie legitymujących się wyższą liczbą godzin w prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

5. Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

8. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

9. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

10. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

14. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.

15. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

16. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

17. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 01.08.2018r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– cv (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Joanna Fluks e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 22 6518802

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XIX. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XX. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XVIII lub XIX (ze wskazaniem przyczyny).

XXI. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą. Następnie w trybie miesięcznym będzie zawierana umowa zlecenia będąca podstawą do wypłaty wynagrodzenia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział we wsparciu psychologicznym. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone dokumentami (wskazanymi przez Zamawiającego-protokół odbioru umowy) sporządzonymi przez Wykonawcę, wskazującymi prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas udzielanego wsparcia.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę podpisanego rachunku do umowy zlecenia. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXIV. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach