wtorek, 2023-03-28 Ernesta, Lidii, Ruperta

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 9/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI)


Warszawa, dnia 25.01.2023 r.


Formularz oferty [DOC] »

Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Umowa (wzór) [PDF] »
Klauzula informacyjna [PDF] »
 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA
DORADCY ZAWODOWEGO


dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie zdalnej (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019, z późn. zm.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej (zwanego dalej Wsparcie) dla uczestników/czek WAPP.
Uczestnikami/czkami WAPP będzie 5 osób z niepełnosprawnością.
Godzina Wsparcia wynosi 60 minut.
Czas udzielonego Wsparcia wynosi 8 godzin na WAPP.
Wsparcie będzie się odbywało poprzez platformę ZOOM zabezpieczoną przez Zamawiającego.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 1 (jednego) Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
1. Realizacja usługi polegać będzie na:
– udzieleniu Wsparcia uczestnikom/czkom na WAPP, według następującego harmonogramu:
pierwszy dzień – 8 godzin.
– prowadzeniu dokumentacji z zakresu Wsparcia z zachowaniem poufności do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie jego realizacji,
– wykorzystywaniu w trakcie Wsparcia aktywnych i nowoczesnych metod tj.: indywidualny instruktaż, prezentacje, miniwykłady, ćwiczenia, studia przypadku, środowiskowe gry społeczne, moderowane dyskusje, testy.
2. Podstawowe zagadnienia z zakresu Wsparcia:
Trening kompetencji społeczno-zawodowych – zajęcia dotyczące interpersonalnych, poznawczych, organizacyjnych i formalno-prawnych aspektów procesu aktywizacji zawodowej, pozwalające na ukształtowanie postaw oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w poruszaniu się na rynku pracy oraz funkcjonowanie w środowisku pracowniczym:
– doświadczenia związane z nauką i rynkiem pracy – identyfikacja barier na drodze do aktywności,
– analiza kompetencji i predyspozycji zawodowych – rozpoznanie własnego potencjału, posiadanej wiedzy i kompetencji,
– umiejętność zarządzania własnymi zasobami podczas poszukiwania zatrudnienia,
– określenie celów i preferencji zawodowych,
– analiza lokalnego rynku pracy,
– aktywne poszukiwanie pracy i umiejętności związane z aplikowaniem do pracy,
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, stworzenie własnej oferty pracy,
– zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
– metody autoprezentacji w kontakcie z pracodawcą,
– podstawowe zagadnienia prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3. Wykonawca po zakończeniu Wsparcia musi przedstawić dokumentację związaną z jego realizacją tj.:
– Indywidualna karta uczestnika/czki,
– karta czasu pracy.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85312320-8 Usługa doradztwa

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
WAPP: 16.02.2023 r.

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
WAPP odbywać się będzie w formie zdalnej.

VI. LICZBA UCZESTNIKÓW/CZEK
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników/czek może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników/czek wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Ostateczną liczbę uczestników/czek Zamawiający potwierdzi każdorazowo w dniu rozpoczęcia WAPP. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe nie stanowi także podstawy do zmiany umowy.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O zamówienie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które:
1. Spełniają poniższe minimalne wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
– wykształcenie wyższe związane z rodzajem wsparcia, z prawem wykonywania zawodu bez ograniczeń, potwierdzone np. dyplomem,
– doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego w indywidualnych i/lub grupowych formach wsparcia, rozumiane jako wykonanie co najmniej 100 godzin wsparcia, w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika do Formularza oferty),
– doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością w indywidualnych i/lub grupowych formach wsparcia, rozumiane jako wykonanie co najmniej 50 godzin wsparcia, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika do Formularza oferty).
2. Wykonają przedmiot zamówienia osobiście.
3. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia.
4. Zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
6. Wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.
7. Zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu ściśle określonym przez Zamawiającego,
8. Posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW). Ubezpieczenie pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VIII. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania WAPP, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za Wsparcie, które rzeczywiście zostało zrealizowane.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ WSPÓLNEGO SKŁADANIA OFERT
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

X. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2. którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt VII Zapytania,
3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
– wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
– uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 224 Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1 godzinę brutto brutto – 85 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15 %.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C):

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto za 1 godzinę oferty najtańszej
cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ___________________________ x 85 pkt
cena brutto brutto za 1 godzinę oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością w grupowych formach wsparcia, rozumiane jako wykonanie co najmniej 51 godzin wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie jednego roku przed upływem terminu składania ofert,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością w grupowych formach wsparcia, rozumiane jako wykonanie co najmniej 101 godzin wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie jednego roku przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy.
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jak również nie uzna spełnienia kryterium formalnego w zakresie doświadczenia, jeżeli:
– usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono jedynie dokument potwierdzający należyte jej wykonanie,
– nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
– dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
– oczywistych omyłek pisarskich,
– oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
– innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XIX Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

6. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 01.02.2023 r. do godziny 23:59.

XVII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. kopie dyplomów),
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG) – jeśli dotyczy.
2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z dopiskiem: OFERTA na Zapytanie ofertowe nr 9/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI dotyczy świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego,
– pocztą tradycyjną w formie listu poleconego na adres Zamawiającego,
– przesyłką kurierską na adres Zamawiającego,
– osobiście poprzez złożenie w biurze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Adres biura Zamawiającego: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).

Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl

XIX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Katarzyna Kuzin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 651 88 02 wew. 41.
2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek oraz personelu merytorycznego WAPP,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy według załączonego wzoru. Na wniosek Wykonawcy i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wzór może zostać zmodyfikowany.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– zasad płatności,
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

XXVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
5. Wykonawcę, który spełnia definicję personelu projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573) zawartych w rozdz. VI załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: osoba, która osobiście wykonuje zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoba samozatrudniona (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca osobiście zadania w ramach projektu tj. bez zaangażowania innych swoich pracowników), osoba wykonująca świadczenia w formie wolontariatu – obowiązuje maksymalny dopuszczalny łączny limit zaangażowania we wszystkich projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w liczbie 276 godzin miesięcznie.
6. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.
7. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia.
3. Wzór umowy.
4. Klauzula informacyjna. 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach