Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/MAŁOPOLSKIE z dnia 6.11.2023 r oraz modyfikacji Zapytania z dnia 9.11.2023., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Copywriter, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 16.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Integralnego, ul. Romualda Traugutta 18/6; 26-600 Radom

Łączna cena brutto: 1950,00 zł
słownie:  jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU