Informacj o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/ŁÓDZKIE z dnia 07.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Specjalista ds. kadr i płac, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko, Zespół Szkół dla Dorosłych,
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

Łączna cena brutto: 3024,00 zł
słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU