Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 09.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs grafiki komputerowej Adobe Photoshop”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 22.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
NIP: 8522370622

Łączna cena brutto: 1079,52 zł
słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt dziewięć 52/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU