Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/MAZOWIECKIE z dnia 17.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Microsoft Excel Podstawowy, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 29.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Expose Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a , 01-230 Warszawa, NIP: 527-265-74-61

Łączna cena brutto: 314 zł
słownie: trzysta czternaście złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU