Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/LUBELSKIE z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia  „KURS PRAWA JAZDY KAT. B”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 04.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSK Grabiec, ul. Pankiewicza 27/13, 20-133 Lublin,

Łączna cena brutto: 2 900, 00 zł
słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU