Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/Podlaskie z dnia 22.11.2023 r. w zakresie świadczenia usługi szkolenia
Kurs cyfrowej obróbki zdjęć, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 05.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
T-MATIC Grupa Computer Plus Sp. z o. o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Łączna cena brutto: 5 229,00 zł
słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych brutto 00/100.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU