Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/LUBUSKIE z dnia 29.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS KOMPUTEROWY, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 08.12.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ENTERPRESS Marzena Żurek ul. Walerego Sławka 17/23, 30-633 Kraków

Łączna cena brutto: 5 625,00 zł
słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU