Informacja o Wybirze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/POMORSKIE z dnia 11.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MS WORD I MS EXCEL POZIOM PODSTAWOWY, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 20.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres – Artur Witkowski
00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

Łączna cena brutto: 6800,00 zł
słownie: [sześć tysięcy osiemset 00/100] złotych brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU