Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 04.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Podstawy obsługi komputera i pakietu Office, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 22.12.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NEXTEL Joanna Orczyk, ul. Sikorskiego 45, 82-200 Malbork

Łączna cena brutto: 1449,00 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU