Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/ŁÓDZKIE z dnia 12.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Obsługa programów pakietu MS Office i Internetu, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 11.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań

Łączna cena brutto: 3225,00 zł
słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU