Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/PODKARPACKIE z dnia 18.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 11.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Kamil Wiśniewski i GreenCherry S.K.A.  ul. Grabiszyńska163/407 53-439 Wrocław

Łączna cena brutto: 4000,00 zł
słownie: cztery tysiące 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU