Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ LUBELSKIE z dnia 13.12.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia TWORZENIE STRON WWW, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 17.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół Dla Dorosłych w Katowicach ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

Łączna cena brutto: 1518,40 zł
słownie: jeden tysiąc pięćset osiemnaście 40/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU