Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/D/WAPP/WARMIŃSKO-MAZURSKI z dnia 15.01.2024 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 03.02.2024 r.

Zamawiający w dniu 25.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole 

Łączna cena brutto brutto – 616,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU