Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/KAZON/ŁÓDZKIE z dnia 5.02.2024 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.02.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gross Wazia spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

Łączna cena brutto: 97,70 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU