Informacja o wyborze wykonawcy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 20.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia wizaż, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 02.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Łączna cena brutto: 4230 zł
słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU