sobota, 2020-08-08 Izy, Rajmunda, Seweryna

»»»

Warszawa, 15.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/ICF/2020 z dnia 05.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” w terminach 24-26.06.2020 r.; 09-11.09.2020 r ; 05-07.10.2020 r.

Zamawiający w dniu 15.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pro Caritate Fundacja ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa
Łączna cena brutto: 9831 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (mazowieckie, nr 1/ICF/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Szkolenia z zakresu zastosowania ICF (zwanego dalej Szkoleniem), organizowanego w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” , realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej