poniedziałek, 2021-08-02 Gustawa, Kariny, Stefana

Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (nr 1/MATERIAŁY/ICF/2020)


Warszawa, dnia 30.10.2020 r

KOREKTA – W dniu 30.10.2020 dokonano zmiany w zapytaniu nr 1/MATERIAŁY/ICF/2020.
Poniżej treść w której dokonano korekty.

Było:

XII. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 65 pkt

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Punkty podlegają sumowaniu.

– 5 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 filmów krótkometrażowych edukacyjno-informacyjnych,
– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 10 filmów krótkometrażowych edukacyjno-
informacyjnych,
i/lub
– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie w realizacji opracowań, w tym materiałów multimedialnych, filmów, etc. poruszających problematykę aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,
i/lub
– 5 pkt za udokumentowaną współpracę z administracją centralną/samorządową, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
i/lub
– 10 pkt za posiadanie doświadczenie w zakresie realizacji działań gdzie stosowane były narzędzia z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

 

Po zmianie jest:

XII. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY

1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 65 pkt

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Punkty podlegają sumowaniu.
– 5 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 filmów krótkometrażowych edukacyjno-informacyjnych albo 10 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 10 filmów krótkometrażowych edukacyjno-informacyjnych,
oraz
– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie w realizacji opracowań, w tym materiałów multimedialnych, filmów, etc. poruszających problematykę aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,
– 5 pkt za udokumentowaną współpracę z administracją centralną/samorządową, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
– 10 pkt za posiadanie doświadczenie w zakresie realizacji działań gdzie stosowane były narzędzia z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

..................................................................................................................

 
Warszawa, dnia 28.10.2020 r.


Pobierz formularz ofertowy [DOC] »

Pobierz wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
 


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MATERIAŁY/ICF/2020
DOTYCZYCE ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW
do prowadzenia szkoleń z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)


w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 5 narzędzi (filmy, prezentacje, dokumenty w wersji online i offline) do prowadzenia szkoleń z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
Stworzone narzędzia muszą mieć multimedialny charakter, bezpośrednio powiązany z możliwościami technicznymi np. aplikacji internetowej Zoom oraz zapewniający wykorzystanie wszystkich funkcjonalności aplikacji i prowadzenie szkoleń w formie zdalnej.
Istotnym elementem projektu, który należy uwzględnić przy tworzeniu narzędzi jest cel szkoleń – zdobycie umiejętności stosowania ICF w praktyce, w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Przy opracowaniu narzędzi należy również wziąć pod uwagę, iż grupami docelowymi projektu są:
– specjaliści z otoczenia osób z niepełnosprawnością, w tym instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji, personel medyczny świadczący usługi w zakresie rehabilitacji, w szczególności fizjoterapeuci, lekarze i terapeuci zajęciowi
oraz
– pracownicy systemu edukacji – pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele i nauczyciele wspomagający.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Przygotowanie:
a) 2 filmów prezentujących znaczenie, cel, sposób oraz efekty zastosowania ICF, w ramach których zostaną uwzględnione wypowiedzi jednego lub kilku ekspertów,
– każdy z filmów musi trwać min. 1 minutę,
– scenariusz zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym,
– Zamawiający wskaże i zapewni dostępność ekspertów ICF wypowiadających się w filmach;
b) 2 prezentacji interaktywnych, mających na celu łączenie mini wykładów i ćwiczeń oraz płynne przechodzenie między krótkimi formami teoretycznymi i zajęciami praktycznymi,
– każda z prezentacji musi zawierać min. 50 slajdów,
– treść merytoryczna prezentacji zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego natomiast dostosowanie otrzymanych treści na język prezentacji oraz nadanie im odpowiedniej formy, stylistyki, atrakcyjności i przejrzystości należy do Wykonawcy,
– prezentacje mają przedstawiać poszczególne zagadnienia dotyczące ICF oraz treści szkoleniowe za pomocą krótkich tekstów, obrazu, grafik, dźwięku;
c) zestawu dokumentów w wersji interaktywnej tj. Wykonawca dokona przekształcenia 4 dokumentów (Kwestionariusz Diagnostyczny, Indywidualny Profil Kategorialny, Karta Ewaluacji i Karta Interwencji) do wersji interaktywnej czyli do takiej, która umożliwi ich pełne edytowanie, wypełnianie i sprawdzanie poprawności, pomiędzy dokumentami. Celem ww. działania jest wykorzystanie dokumentów w czasie realizacji szkoleń zdalnych, z uwzględnieniem możliwości dokonywania korekt przez trenerów prowadzących.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
25.11.2020 r.

V. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, tj.:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

3. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia,

4. zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego oraz zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi,

5. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,

6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

7. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania,

8. zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako realizacja przedmiotu zamówienia w terminie ściśle określonym przez Zamawiającego,

9. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW). W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

VIII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

5. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,
b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do każdego z Wykonawców oddzielnie, z uwzględnieniem ust. 4.5.
4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt VIII niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.
4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt V w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 65 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 35%.


XII. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY

1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 65 pkt

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Punkty podlegają sumowaniu.
– 5 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 5 filmów krótkometrażowych edukacyjno-informacyjnych albo 10 pkt za udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 10 filmów krótkometrażowych edukacyjno-informacyjnych,
oraz
– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie w realizacji opracowań, w tym materiałów multimedialnych, filmów, etc. poruszających problematykę aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,
– 5 pkt za udokumentowaną współpracę z administracją centralną/samorządową, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
– 10 pkt za posiadanie doświadczenie w zakresie realizacji działań gdzie stosowane były narzędzia z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).


W zakresie wykazania posiadania doświadczenia ocenie podlegać będzie należyte wykonanie usług/współpraca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami. Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

W odniesieniu do udokumentowania współpracy z administracją centralną/samorządową i/lub doświadczenie w zakresie realizacji działań gdzie stosowane były narzędzia ICF, dokumentami potwierdzającymi będą m.in. referencje, listy polecające, protokoły odbioru.

Zamawiający nie przyzna punktów za doświadczenie, jeżeli:

 • usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą działań odnośnie których punkty mają zostać przyznane,
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono jedynie dokument potwierdzający należyte jej wykonanie,
 • nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
 • dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
 • usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

3. W przypadku wykazania w Wykazie dziesięciu i więcej usług, do obliczenia kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko dziesięć pierwszych usług, spełniających wymogi punktacji, usługi.

4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem

Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.
1. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
– oczywistych omyłek pisarskich,
– oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
– innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XVI Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni, od daty doręczenia pisma, na wyrażenie sprzeciwu co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

7. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 6 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal dwie oferty będą najkorzystniejsze, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04.11.2020 do godziny 23.59

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z dopiskiem: OFERTA na Zapytanie ofertowe nr 1/MATERIAŁY/ICF/2020
– pocztą tradycyjną w formie listu poleconego na adres Zamawiającego
– przesyłką kurierską na adres Zamawiającego
– osobiście poprzez złożenie w biurze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Adres biura Zamawiającego: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).

Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl

XVI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Monika Brzezińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 512 976 474.
2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XVII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt V lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • zasad płatności,
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” .

XXIII. PRAWA AUTORSKIE
Z podmiotem, który zostanie wybrany, zostanie zawarta oddzielna umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zawierająca m.in. następuje zapisy:
1. Wykonawca przekaże materiały w formie, która umożliwi ich dalsze wykorzystywanie na nośniku pendrive lub na płycie CD.

2. Wykonawca zobowiązuje się oflagować materiały logotypami dostarczonymi przez Zlecającego.

3. Wykonawca oświadcza, że narzędzia, których przygotowanie stanowi przedmiot zamówienia, będzie stanowiło efekt osobistej pracy twórczej, nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejsza umową.

4. W przypadku zamieszczania w filmach, prezentacjach, materiałów pochodzących z innych publikacji lub od innych osób (np. rysunki, tabele, wykresy, zdjęcia itp.) nakłada się na Wykonawcę obowiązek dołączenia pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów.

5. Wykonawca przeniesie na Zlecającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, razem z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wykonanymi narzędziami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, w kraju i za granicą.
Wykonawca oświadcza, że przenosi na FAR wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do stworzonych narzędzi wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz nieograniczonym w czasie prawem korzystania i rozporządzania narzędziami, w kraju i za granicą.
Przeniesienie prawa autorskiego, obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
5.1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
5.2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5.3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
5.4) publiczne rozpowszechnianie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie narzędzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
5.5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
5.6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
5.7) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
5.8) prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

6. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zlecającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.

7. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia pisemnej zgody wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w materiałach wytworzonych w ramach Projektu, na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku przez Zlecającego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z brakiem ww. zgody.

XXIV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

5. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.

6. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia Wykonawcy do oceny kryterium nr 2. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach