piątek, 2020-10-30 Augustyny, Łukasza, Urbana

Pożytek publicznyW kwietniu 2004 roku Fundacja Aktywnej Rehabilitacji uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika - zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, mogą więc Państwo wesprzeć program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z trwałymi urazami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku.

To prostsze niż myślisz!
Jedyne co musicie zrobić, aby podzielić się 1% swojego podatku z Fundacją (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588), to: podać wysokość deklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół) oraz podać dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie naszej organizacji, tj. jej nazwę (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR") i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000032645) w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28 - część O, PIT-36 - cz. P, PIT 36L - cz. O, PIT-37 - cz. I, PIT-38 - cz. H).

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r. Druki PIT i broszury informacyjne można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Sposób wypełniania PIT

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się przekazać nam 1% swojego podatku. Jednocześnie, w związku z wysuwanymi przez niektóre osoby żądaniami przeznaczenia deklarowanych przez nich kwot dla konkretnych osób i na konkretne cele, uprzejmie wyjaśniamy, że środki finansowe spływające do Fundacji z różnych źródeł, w tym także w ramach mechanizmu 1%, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji konkretnych zadań w ramach działalności prowadzonej przez samą Fundację. Nie mamy możliwości przekazywania pieniędzy konkretnym osobom fizycznym. Nie gromadzimy też środków na odrębnych kontach z przeznaczeniem na pomoc dla osób wskazywanych przez darczyńców. Możemy jedynie zaprosić te osoby do udziału w kompleksowym programie aktywizacji społeczno-zawodowej FAR.

Zapraszamy do zapoznania się z celami i działaniami Fundacji przedstawionymi na stronie internetowej FAR. Mamy nadzieję, że wszystko, czego się o nas dowiecie, będzie zachęcać Was do dalszego wspierania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Darowizny
Niezależnie od możliwości przekazania 1% podatku można też przekazywać organizacji pozarządowej darowizny.

W słowniku darowizna opisana jest jako umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie. Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym jest to "forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku". Warte uwagi są szczególnie sformułowania - "dobrowolnie" i "kosztem swego majątku". O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością. Państwo, by zachęcić do filantropii, pozwala odpisać darowiznę od dochodu i w ten sposób zmniejszyć podatek.

A, B, C.

  • Darowiznę można przekazać organizacji realizującej cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego;
  • Przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy; O kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania;
  • Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w wysokości dokonanej darowizny, nie wyższe jednak niż 6% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne i 10% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne.


Prosimy o wpłacanie darowizn:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"
ul
 Łowicka 19, 02-574 Warszawa
KRS nr: 0000032645
Bank: PeKaO S.A. VII O/Warszawa
nr konta: 35124011091111000005162585