środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»


 

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 526 004,00  zł,
z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 4 356 204,00  zł .

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 
„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim VII”Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające), zadanie 2: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.

Projekt stanowi kontynuację programu aktywizacji i włączenia społecznego osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, prowadzonego przez FAR w formule zadań powierzanych oraz zadań zlecanych, w sposób ciągły od 2011r.

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023


Kryteria przyjęcia do projektu:
  • Wiek – ukończony 16 rok życia
  • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność
  • niepełnosprawność ruchowa lub inna, na skutek której występują znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia, poruszanie się na wózku inwalidzkim
  • niekorzystanie obecnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz innych projektów o takich samych celach i formach wsparcia
Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.


Oferowane formy wsparcia:

Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:
  • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu – celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.
Kompleksowe wsparcie podstawowe:
  • Obozy Aktywnej Rehabilitacji – celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kształtowanie i wzmacnianie funkcji psychicznych, umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Obozy obejmują łącznie 9 dni treningowych.
  •  Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  • Szkolenia dla opiekunów BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji – adresowane są do osób z najbliższego otoczenia BO, celem wsparcia jest wyeliminowanie obaw związanych z udziałem BO w Warsztacie lub Obozie oraz zwiększenie efektywności bezpośrednich działań podejmowanych w odniesieniu do samego BO w kierunku poprawy Jego samodzielności i powrotu do aktywności. Szkolenia obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  • Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania /pobytu dla BO nie mogących brać udziału w Obozie Aktywnej Rehabilitacji – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego) – celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w wyjazdowej formie wsparcia
Indywidualne wsparcie specjalistyczne:
zasadniczym celem jest minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, terapeutę

Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO:
celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.


Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne.


 
 
 
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach