wtorek, 2020-12-01 Blanki, Edmunda, Eligiusza

»»»Szkolenia z zakresu zastosowania ICF
w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnychNr i data umowy zawartej z PFRON: Nr ZZB/000593/BF/D z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Kierunek pomocy 5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020

Cel projektu
Podniesienie i rozwinięcie kompetencji 300 osób z kadry instruktorskiej FAR, wolontariuszy i specjalistów zaangażowanych w realizację programów rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji.

Opracowanie i weryfikacja modelu przygotowania specjalistów, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu informacją oraz w pomiarze efektywności procesu wsparcia, w ramach:
 1. modelu edukacji włączającej – MEN
 2. rozliczania usług rehabilitacyjnych w ramach gwarantowanych świadczeń – NFZ
 3. modelu kompleksowej rehabilitacji – PFRON
Charakterystyka projektu:
Projekt stanowi kontynuację działań FAR, których celem jest rozwijanie najwyższych standardów w programie rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (ON), poprzez zastosowanie narzędzi wieloaspektowej diagnozy, planowania, wdrażania i monitorowania interwencji oraz ewaluacji wsparcia, opartych na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

FAR wykorzystuje już ICF w swoich programach od 2011 oraz ściśle współpracując z ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • wolontariuszy Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • specjalistów zaangażowanych w programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • specjalistów świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących bezpośrednie wsparcia osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz największymi ograniczeniami funkcjonalnymi, w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu, wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, włączenie środowiskowe, aż do pełnego przygotowania ON do pełnienia ról społecznych,
We wszystkich powyższych działaniach podstawą do zarządzania procesem rehabilitacji może być ICF.

Kryteria kwalifikacji:
 • ukończony 18 r.ż. – numer PESEL,
 • zaangażowanie w realizację programu FAR/program rehabilitacji ON w charakterze kadry lub wolontariusza
 • kształcenie się na kierunku związanym z przyszłą pracą z ON - deklaracja uczestnika z
 • świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji lub/i pomocy społecznej lub/i edukacji lub/i aktywizacji społecznej i zawodowej, w ramach pracy zawodowej
Wszelkie te kryteria należy potwierdzić w ramach dokumentu „deklaracja uczestnika” gdzie Beneficjent wypełnia nr PESEL, deklaracje bycia kadrą lub wolontariuszem FAR lub opcjonalnie miejsce kształcenia i/lub miejsce zatrudnienia.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 20 szkoleń, w których udział brać mogą osoby z całej Polski. Każde szkolenie obejmować będzie 20 godzin zajęć i trwać będzie trzy dni.

Kalendarz z terminami szkoleń znajdować się będzie na stronie www.far.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez biura regionalne FAR lub bezpośrednio do biura centralnego w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją dostępne po wcześniejszym kontakcie z biurem FAR.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych