Dostępność

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oferuje kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

I. Do KOGO skierowana jest oferta FAR

Nasze wsparcie skierowane zarówno do podmiotów publicznych, rozumianych zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jaki do podmiotów z sektora prywatnego.

Podmioty publiczne dzięki wsparciu FAR otrzymają pełną wiedzę, eksperckie poradnictwo, a przede wszystkim praktyczne rekomendacje pozwalające na zapewnienie powszechnego dostępu do realizowanych przez siebie usług, zgodnie z ustawą z dn. 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku podmiotów z sektora prywatnego nasze wsparcie umożliwi uzyskanie w przyszłości Certyfikatu dostępności, zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o zapewnieniu dostępności. Jednak poza korzyściami związanymi z posiadaniem Certyfikatu, największą wartością będzie dla Państwa prowadzenie działalności zgodnie z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz udostępnienie Państwa oferty dla szerokiej grupy klientów, jaką są osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

II. Dlaczego nasza oferta jest wyjątkowa?

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” jest organizacją pożytku publicznego, która od 1988 r. prowadzi kompleksowy program aktywizacji i włączenia społecznego osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dla ponad 50 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, udział w programie stworzył możliwości do zdobycia umiejętności decydujących o samodzielności w codziennym życiu oraz pozwalających na podejmowanie ról społecznych związanych z życiem rodzinnym, edukacją, pracą i spędzaniem wolnego czasu.

Z uwagi na potrzeby naszych uczestników nieodłączną częścią programu FAR, od samego początku jest szeroko rozumiana Dostępność. Wsparcie prowadzimy w formule środowiskowej, w miejscu zamieszkania, dlatego mamy ogromne doświadczenie we współpracy z podmiotami z obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz innymi. Jest to gwarancja praktycznego wymiaru usług, które Państwo otrzymacie.

FAR zdobyła wyjątkowe doświadczenie w prowadzeniu eksperckiego wsparcia w obszarze dostępności jako lider projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”, który realizowaliśmy w okresie czerwiec 2021 r. – grudzień 2023 r. w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biurem Projektowym Marta Kulik. Jednym z efektów projektu było opracowanie standardu usług doradczych w obszarze dostępności architektonicznej, które powstały w oparciu o wsparcie udzielone ponad 500 podmiotom publicznym z obszaru całego kraju, o zróżnicowanej charakterystyce jeśli chodzi o zabudowę i rodzaj świadczonych usług. Wszystkie zadania w obszarze dostępności, w tym dotyczące wsparcia instytucji, urzędów, firm oraz innych podmiotów, FAR prowadzi w oparciu o ten standard.

Ponadto w zespole specjalistów FAR znajdują się uznani architekci, eksperci z zakresu projektowania uniwersalnego i dostępności oraz audytorzy, w tym audytorzy – osoby z niepełnosprawnościami, którzy poza specjalistyczną wiedzą posiadają niepowtarzalne, osobiste doświadczenie.

Co niemniej ważne, nasze usługi prowadzimy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, co oznacza, że wszystkie uzyskane środki finansowe przeznaczać będziemy na działalność statutową FAR, czyli na rozwijanie programu wsparcia naszych uczestników w drodze do uzyskania indywidualnej samodzielności oraz społecznej niezależności.

III. Monitoring dostępności – audyty dostępności architektonicznej wraz ze wsparciem poaudytowym

Zarządzanie dostępnością w podmiocie publicznym lub organizacji to nie łatwe zadanie. Nie tylko dla koordynatorów dostępności, ale przede wszystkim dla zarządzających. Mając ogromne ponad 35 letnie doświadczenie, chcemy się z nim z Państwem podzielić. 

Pierwszym etapem powinien być audyt dostępności architektonicznej, komunikacyjno – informacyjnej mający na celu również diagnozę potrzeb.  Ściśle związany jest z przestrzenią architektoniczną budynku i oceną stanu istniejącego dostosowania budynków pod kątem osób o różnych potrzebach i niepełnosprawności. Rezultatem przeprowadzonego audytu, będzie raport gdzie w prosty i przejrzysty sposób zostaną wskazane elementy wymagające poprawy wraz z rekomendacjami.

Badanie dostępności prowadzone jest przez zespół ekspertów, w tym  osób, które na co dzień wymagają dostępnej przestrzeni, dzięki czemu uzyskane wyniki mają charakter profesjonalnej i dogłębnej analizy, popartej zróżnicowanym doświadczeniem osób badających.

Badany obszar:

 • obszar – otoczenia budynków – przystanki, ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe,
 • strefy wejściowe budynków – ciągi piesze, bariery architektoniczne, szerokość  przejść, oznakowania, dostęp do budynku, oznaczenia kontrastowe, systemy komunikacyjno – informacyjne,
 • komunikacja pionowa i pozioma budynku – m.in. korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian (kontrasty), drzwi, schody, dźwigi, podnośniki,
 • dostępność usług i funkcji – m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet, pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu (np. pokój dla matki z dzieckiem),
 • bezpieczeństwo pożarowe – m.in. dostępny plan oraz drogi ewakuacji, dźwiękowy i świetlny system ewakuacji, wózki ewakuacyjne, oznaczenie dróg ewakuacji.

Do audytu, w zależności od zdiagnozowanych i ustalonych wspólnie z podmiotem potrzeb, zaangażowani są specjaliści m.in. inżynierowie budownictwa, architektury, audytorzy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, specjaliści ds. dostępności.  

Audyt przygotowany jest na matrycy, która została opracowana specjalnie na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji dostępności oraz opracowania raportu.

Audyt dostępności architektonicznej obejmuje ponad 1000 szczegółowych parametrów zapewnienia dostępności i dotyczy wszystkich 11 obszarów funkcjonalnych nieruchomości i budynku zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności:

 1. Dojścia i parkingi poza nieruchomością
 2. Dojścia i parkingi na terenie nieruchomości
 3. Miejsca odpoczynku i elementy małej architektury
 4. Strefa wejściowa zewnętrzna
 5. Strefa wejściowa w budynku / hall
 6. Komunikacja pozioma
 7. Komunikacja pionowa
 8. Pomieszczenia użytkowe / ogólnodostępne
 9. Pomieszczenia wyciszenia
 10. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 11. Ewakuacja

Faktyczny zakres audytu dostępności, w tym liczba obszarów i szczegółowych parametrów, które podlegać będą ocenie,  ustalone zostaną wspólnie z podmiotem na podstawie diagnozy potrzeb i uzależnione będą od skali zdiagnozowanych barier, rodzaju zabudowy, funkcji budynku oraz wielkości nieruchomości.

Oferowane rodzaje audytów:

Audyt standardowy – ocena dostępności budynku/nieruchomości,  obejmującą określone obszary i  parametry dostępności, raport wraz rekomendacjami dotyczącymi niezbędnych zmian oraz konsultacje poaudytowe ze specjalistą ds. dostępności.

Audyt rozszerzony – ocena dostępności budynku/nieruchomości,  obejmującą określone obszary i  parametry dostępności, raport wraz rekomendacjami dotyczącymi niezbędnych zmian oraz konsultacje z ekspertem-architektem/inżynierem budownictwa dotyczące wdrożenia rekomendacji z audytu i zaplanowania inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności.

Audyt uproszczony – ocena dostępności wybranego pomieszczenia lub funkcjonalnej strefy budynku lub określonego rozwiązania technicznego służącego zapewnieniu dostępności, raport wraz rekomendacjami dotyczącymi niezbędnych zmian oraz konsultacje po-audytowe ze specjalistą ds. dostępności.

Każdy z ww. raportów przygotowywany jest przez architekta/inżyniera budownictwa, tak by dokument miał wysoką jakość merytoryczną. 

Etapy realizacji usługi:

 1. konsultacja ze specjalistą ds. dostępności celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb i ustalenia zakresu audytu,
 2. przygotowanie oferty zgodnej ze zdiagnozowanymi potrzebami,
 3. realizacja audytu:
  a) ustalenie przez audytora z osobą wskazaną przez podmiot, przebiegu i organizacji audytu;
  b) przekazanie dokumentacji technicznej lub zdjęciowej w celu ustalenia szczegółów realizacji audytu,
  c) przeprowadzenie audytu w formie wizji lokalnej, ocena określonych obszarów i parametrów dostępności,
 4. opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami,
 5. konsultacja poaudytowa ze specjalistą ds. dostępności, celem omówienia dalszych działań związanych z wprowadzeniem rekomendacji z audytu
 6. w przypadku audytu rozszerzonego, konsultacja z architektem/inżynierem budownictwa w zakresie przygotowania na podstawie raportu, inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności

Dodatkowo w ramach każdej usługi związanej z przeprowadzeniem audytu oferujemy dodatkowo:

 1. Wsparcie specjalisty ds. dostępności w zakresie opracowania planu działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 2. Doradztwo specjalisty ds. dostępności dotyczące możliwości finansowania inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności.
IV. Wsparcie doradcze architekta/inżyniera budownictwa na poszczególnych etapach inwestycji związanych z zapewnieniem dostępności

Oferujemy następujące formy wsparcia doradczego:

 1. Analizę dokumentacji projektowej pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i projektowania uniwersalnego,
 2. Weryfikację dokumentacji przetargowej dla budynku pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i projektowania uniwersalnego: (np. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).
 3. Doradztwo pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i projektowania uniwersalnego na etapie prowadzenia prac budowlanych, tj. wizję lokalną na budowie lub weryfikację przedstawionych przez Zamawiającego kart technicznych, deklaracji, atestów itd.

Koszt każdej usługi ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od faktycznego zakresu wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami Podmiotu, oraz rodzaju i liczby ekspertów zaangażowanych w realizację działań.

V. Realizacja szkoleń z zakresu dostępności w ramach odpłatnej działalności

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizuje szkolenia z zakresu dostępności w ramach odpłatnej działalności, co oznacza, że uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową organizacji, w szczególności na prowadzenie zadań związanych z bezpośrednim wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Do każdego Podmiotu podchodzimy indywidualnie – szczegółowy zakres oraz forma szkolenia ustalone zostaną na podstawie rozpoznania potrzeb.

Każde ze szkoleń rozpoczynamy:

 1. Przedstawieniem potrzeb w obszarze dostępności, łączących się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;
 2. Warsztatami – doświadczenie niepełnosprawności;
 3. Panelem dyskusyjnym – omówieniu tematu i zakresu szkolenia na podstawie wniosków i odczuć z warsztatu doświadczania niepełnosprawności.

Każde szkolenie prowadzone jest przez minimum 2 osobowy zespół trenerów, z czego jeden z nich będzie osobą z niepełnoprawnością w stopniu znacznym, dzięki czemu przekaz szkolenia jest pełniejszy i bardziej wiarygodny dla uczestników. Faktyczna liczba prowadzących szkolenie uzależniona będzie od wielkości grupy i tematu szkolenia. Ponadto w zespole trenerów znajdą się osoby z różną niepełnosprawnością, co pozwoli uczestnikom, dzięki zadawaniu pytań oraz interakcji zapoznać się z tematyką szkolenia z praktycznej perspektywy indywidualnego i społecznego funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach.

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie bezpośredniej w siedzibie podmiotu, w sali, którą zapewni organizator lub on-line. Każdorazowo forma uzależniona będzie od preferencji Podmiotu.

Poniższe tematy i program szkoleń stanowią ogólną propozycję, gdyż ostateczna wersja dostosowana zostanie do potrzeb Podmiotu oraz złożonego zamówienia.

Tematyka szkoleń realizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji:
1. Savoir-vivre i komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności właściwego podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenie świadomości w zakresie pracy z osobą z niepełnoprawnością.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I Podział niepełnosprawności – klasyfikacja:

Moduł II Nawiązywanie kontaktu, komunikacja i budowanie relacji z osobami ze szczególnymi potrzebami:

 • wprowadzenie do komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach;
 • przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • motywacja do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • atmosfera komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • komunikaty werbalne i niewerbalne;
 • bariery komunikacyjne;
 • efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnością  zróżnicowanym podłożu i zakresie potrzeb;
 • alternatywne kanały i metody komunikacji;
 • zastosowanie urządzeń technicznych wspomagających komunikację;
 • znaczenie fizycznego, poznawczego i psychospołecznego wymiaru niepełnosprawności w nawiązaniu kontaktu i wzajemnej relacji „Asertywne pomaganie”, czy „Oczekiwanie na prośbę o wsparcie”?
 • praktyczne porady dotyczące relacji z osobami z niepełnosprawnościami.
2. Świadczenie usług i obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Celem szkolenia jest wsparcie Podmiotu w stworzeniu przyjaznego i dostępnego miejsca oraz przygotowanie personelu do pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I Ogólne i szczegółowe zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

Moduł II Praktyczna umiejętność tworzenia zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

 • nawiązywanie kontaktu oraz podejmowanie inicjatywy w relacji z klientem z niepełnosprawnością;
 • świadczenie usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami z zachowaniem zasad podmiotowości i efektywnej komunikacji;
 • postępowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • jak przeprowadzić diagnozę podmiotu pod kątem potrzeb związanych z przygotowaniem procedur;
 • zasady przygotowania procedur z uwzględnieniem rodzaju świadczonych usług oraz charakterystyki podmiotu;
 • wdrażanie procedury w Podmiocie;
 • dowiesz się na co zwrócić uwagę podczas pierwszego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.
3. Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej – zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Celem szkolenia jest przedstawienie korzyści łączących się z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością oraz zapoznanie się z różnymi instrumentami aktywizacji zawodowej, w tym wsparcia pracodawców. 

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł IPracownicy z niepełnosprawnością

 • przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością: kodeks pracy z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektyw);
 • instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności;
 • rodzaje i stopnie niepełnosprawności;
 • dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny;
 • umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością;
 • czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością;
 • oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Moduł II – Instrumenty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością:

 • wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością: dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością, zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON, SODIR;
 • działania powadzone przez publiczne i niepubliczne agencje zatrudnienia, jak np. FAR, programy aktywizacji zawodowej z instrumentami takimi jak praktyki, szkolenia i staże zawodowe oraz wsparcie trenera pracy.

Moduł III Rozliczanie z PFRON

 • Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań
 • Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek
 • Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością
 • Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON
 • Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
4. Dostępność cyfrowa – szkolenie z kompetencji cyfrowych

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, z których mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami poznawczymi.

Czas trwania: 6 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I – Wprowadzenie do dostępności cyfrowej

 • Podstawowe założenia
 • Wymagania w zakresie zapewnienia dostępności
 • Deklaracja dostępności

Moduł II – Zastosowanie dostępności w praktyce

 • Dostępna strona internetowa
 • Dostępne grafiki, filmy, treści
 • Dostępne dokumenty
 • Ocena dostępności stron – narzędzia
 • Zarządzanie dostępnością cyfrową

W przypadku zainteresowania monitoringiem dostępności, audytami czy też szkoleniami, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Panem Rafałem Kwapulińskim, specjalistą do spraw dostępności, tel. 509 447 060, e-mail: dostepnosc@far.org.pl.