1,5% dla Fundacji

Wspieraj FAR

Przekaż 1,5% dla Fundacji

W kwietniu 2004 roku Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1,5% płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Przekazanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika – zamiast oddawać pieniądze budżetowi państwa, mogą więc Państwo wesprzeć program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z trwałymi urazami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku.

To prostsze niż myślisz!

Jedyne co musicie zrobić, aby podzielić się 1,5% swojego podatku z Fundacją (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588), to: podać wysokość deklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,5 % podatku należnego (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół) oraz podać dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie naszej organizacji, tj. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000032645) w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28 – część O, PIT-36 – cz. P, PIT 36L – cz. O, PIT-37 – cz. I, PIT-38 – cz. H).

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1,5% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych. Druki PIT i broszury informacyjne można znaleźć na www.finanse.mf.gov.pl i www.mf.gov.pl

Program do wypełniania PIT z danymi Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
https://www.e-pity.pl/pity-2023/akcja-e-life-jeden-procent-2024-KRS-0000032645

Sposób wypełniania PIT

PIT-37 K. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
PIT-37 – K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazy prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
Poz. 147 Numer KRS. Wnioskowana kwota z poz. 148 nie może przekraczać 1,5% kwot z poz. 137 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Poz. 148 Wnioskowana kwota.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się przekazać nam 1,5% swojego podatku.

Jednocześnie, w związku z wysuwanymi przez niektóre osoby żądaniami przeznaczenia deklarowanych przez nich kwot konkretnym osobom i na konkretne cele, uprzejmie wyjaśniamy, że środki finansowe spływające do Fundacji w ramach 1,5% płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, wykorzystywane są wyłącznie do realizacji konkretnych zadań w ramach działalności prowadzonej przez FAR.

Osoby fizyczne, zainteresowane gromadzeniem środków na rehabilitację, leki czy też turnusy rehabilitacyjne zapraszamy do założenia subkonta. Szczegóły: FAR – Subkonta

Zapraszamy do zapoznania się z celami i działaniami Fundacji przedstawionymi na stronie internetowej FAR. Mamy nadzieję, że wszystko, czego się o nas dowiecie, będzie zachęcać Was do dalszego wspierania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Darowizny

Niezależnie od możliwości przekazania 1,5% podatku można też przekazywać organizacji pozarządowej darowizny.

W słowniku darowizna opisana jest jako umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie. Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym jest to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Warte uwagi są szczególnie sformułowania – „dobrowolnie” i „kosztem swego majątku”. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością. Państwo, by zachęcić do filantropii, pozwala odpisać darowiznę od dochodu i w ten sposób zmniejszyć podatek.

A, B, C.

Darowiznę można przekazać organizacji realizującej cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego;

Przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy; O kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania;

Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w wysokości dokonanej darowizny, nie wyższe jednak niż 6% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne i 10% dochodu w przypadku darowizn dokonywanych przez osoby prawne.

Prosimy o wpłacanie darowizn

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

KRS nr: 0000032645

Bank: PeKaO S.A. VII O/Warszawa

nr konta: 35 1240 1109 1111 0000 0516 2585