Szkolenia

Szkolenia z zakresu dostępności w ramach odpłatnej działalności

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizuje szkolenia z zakresu dostępności w ramach odpłatnej działalności, co oznacza, że uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową organizacji, w szczególności na prowadzenie zadań związanych z bezpośrednim wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Do każdego Podmiotu podchodzimy indywidualnie – szczegółowy zakres oraz forma szkolenia ustalone zostaną na podstawie rozpoznania potrzeb.

Każde ze szkoleń rozpoczynamy:

 1. Przedstawieniem potrzeb w obszarze dostępności, łączących się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;
 2. Warsztatami – doświadczenie niepełnosprawności;
 3. Panelem dyskusyjnym – omówieniu tematu i zakresu szkolenia na podstawie wniosków i odczuć z warsztatu doświadczania niepełnosprawności.

Każde szkolenie prowadzone jest przez minimum 2 osobowy zespół trenerów, z czego jeden z nich będzie osobą z niepełnoprawnością w stopniu znacznym, dzięki czemu przekaz szkolenia jest pełniejszy i bardziej wiarygodny dla uczestników. Faktyczna liczba prowadzących szkolenie uzależniona będzie od wielkości grupy i tematu szkolenia. Ponadto w zespole trenerów znajdą się osoby z różną niepełnosprawnością, co pozwoli uczestnikom, dzięki zadawaniu pytań oraz interakcji zapoznać się z tematyką szkolenia z praktycznej perspektywy indywidualnego i społecznego funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach.

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formie bezpośredniej w siedzibie podmiotu, w sali, którą zapewni organizator lub on-line. Każdorazowo forma uzależniona będzie od preferencji Podmiotu.

Poniższe tematy i program szkoleń stanowią ogólną propozycję, gdyż ostateczna wersja dostosowana zostanie do potrzeb Podmiotu oraz złożonego zamówienia.

TEMATYKA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNEJ REHABILITACJI:
1. Savoir-vivre i komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności właściwego podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenie świadomości w zakresie pracy z osobą z niepełnoprawnością.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I Podział niepełnosprawności – klasyfikacja:

Moduł II Nawiązywanie kontaktu, komunikacja i budowanie relacji z osobami ze szczególnymi potrzebami:

 • wprowadzenie do komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach;
 • przeciwdziałanie stereotypom – budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • motywacja do przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • atmosfera komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • komunikaty werbalne i niewerbalne;
 • bariery komunikacyjne;
 • efektywne metody komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnością  zróżnicowanym podłożu i zakresie potrzeb;
 • alternatywne kanały i metody komunikacji;
 • zastosowanie urządzeń technicznych wspomagających komunikację;
 • znaczenie fizycznego, poznawczego i psychospołecznego wymiaru niepełnosprawności w nawiązaniu kontaktu i wzajemnej relacji „Asertywne pomaganie”, czy „Oczekiwanie na prośbę o wsparcie”?
 • praktyczne porady dotyczące relacji z osobami z niepełnosprawnościami.
2. Świadczenie usług i obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Celem szkolenia jest wsparcie Podmiotu w stworzeniu przyjaznego i dostępnego miejsca oraz przygotowanie personelu do pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I Ogólne i szczegółowe zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

Moduł II Praktyczna umiejętność tworzenia zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

 • nawiązywanie kontaktu oraz podejmowanie inicjatywy w relacji z klientem z niepełnosprawnością;
 • świadczenie usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami z zachowaniem zasad podmiotowości i efektywnej komunikacji;
 • postępowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
 • jak przeprowadzić diagnozę podmiotu pod kątem potrzeb związanych z przygotowaniem procedur;
 • zasady przygotowania procedur z uwzględnieniem rodzaju świadczonych usług oraz charakterystyki podmiotu;
 • wdrażanie procedury w Podmiocie;
 • dowiesz się na co zwrócić uwagę podczas pierwszego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością.
3. Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej – zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Celem szkolenia jest przedstawienie korzyści łączących się z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością oraz zapoznanie się z różnymi instrumentami aktywizacji zawodowej, w tym wsparcia pracodawców. 

Czas trwania: 8 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I – Pracownicy z niepełnosprawnością

 • przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób z niepełnosprawnością: kodeks pracy z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektyw);
 • instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności;
 • rodzaje i stopnie niepełnosprawności;
 • dostępny dla kandydatów z niepełnosprawnością proces rekrutacyjny;
 • umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością;
 • czas pracy, przerwa w pracy, urlop pracownika z niepełnosprawnością;
 • oddelegowanie pracownika z niepełnosprawnością na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Moduł II – Instrumenty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością:

 • wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością: dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością, zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracowników z niepełnosprawnością refundowane ze środków PFRON, SODIR;
 • działania powadzone przez publiczne i niepubliczne agencje zatrudnienia, jak np. FAR, programy aktywizacji zawodowej z instrumentami takimi jak praktyki, szkolenia i staże zawodowe oraz wsparcie trenera pracy.

Moduł III – Rozliczanie z PFRON

 • Przedsiębiorstwa zatrudniające na etat 25 osób i powyżej (warunki otrzymania dofinansowań
 • Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek
 • Wielkość dofinansowań, o jakie może ubiegać się pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością
 • Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON
 • Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
4. Dostępność cyfrowa – szkolenie z kompetencji cyfrowych

Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, z których mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami poznawczymi.

Czas trwania: 6 godzin
Koszt szkolenia: ustalamy indywidualnie

Moduł I – Wprowadzenie do dostępności cyfrowej

 • Podstawowe założenia
 • Wymagania w zakresie zapewnienia dostępności
 • Deklaracja dostępności

Moduł II – Zastosowanie dostępności w praktyce

 • Dostępna strona internetowa
 • Dostępne grafiki, filmy, treści
 • Dostępne dokumenty
 • Ocena dostępności stron – narzędzia
 • Zarządzanie dostępnością cyfrową

W przypadku zainteresowania monitoringiem dostępności, audytami czy też szkoleniami, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Panem Rafałem Kwapulińskim, specjalistą do spraw dostępności, tel. 509 447 060, e-mail: dostepnosc@far.org.pl.