Polityka ochrony dzieci

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na
tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Zarząd FAR zatwierdza i wprowadza do realizacji
„Standardy Ochrony Małoletnich” w formie „Polityki ochrony dzieci i młodzieży”, zwanej dalej „Polityką”.
Podstawowym celem Polityki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zwanej dalej „organizacją” jest
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i
podejmowanie działań w jak najlepszym ich interesie.
Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem, respektuje jego prawa, uwzględnia jego potrzeby oraz
dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka, w
tym dostosowuje metody i formy pracy oraz poziom komunikacji do dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dziecka z niepełnosprawnością.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel
organizacji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji
oraz swoich kompetencji.

Załączniki

Polityka Ochrony Dzieci - Standardy ochrony maloletnich FAR [PDF] »

Załącznik nr 1 - Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu [PDF] »

Załącznik nr 2 - Zasady bezpiecznych relacji [PDF] »

Załącznik nr 2a - Oświadczenie o zobowiązaniu przestrzegania [PDF] »

Załącznik nr 2b - Zasady bezpiecznych relacji dziecko - dziecko [PDF] »

Załącznik nr 2c - Prawa dzieci [PDF] »

Załącznik nr 3 - Procedura działań w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze [PDF] »

Załącznik nr 3a - Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: porady dla dzieci i rodziców [PDF] »

Załącznik nr 3b - Zasady bezpiecznego używania telefonu przez dzieci (porady) [PDF] »

Załącznik nr 3c - Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego [PDF] »

Załącznik nr 4 - Karta Interwencji [PDF] »

Załącznik nr 4a - Notatka służbowa [PDF] »

Załącznik nr 5 - Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych [PDF] »

Załącznik nr 5a - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku [PDF] »

Załącznik nr 6 - Monitoring Polityki (ankieta) [PDF] »

Załącznik nr 7 - Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia [PDF] »

Załącznik nr 7a - Rodzaje i formy krzywdzenia (symptomy krzywdzenia) [PDF] »

Załącznik nr 7b - Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka [PDF] »

Załącznik nr 7c - Rodzaje interwencji prawnej [PDF] »

Załącznik nr 8 - Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia [PDF] »

Załącznik nr 9 - Zawiadomienie o popełnieniu przestepstwa: Wniosek o wgląd w sytuację dziecka [PDF] »

Załącznik nr 10 - Zakres zadań: audyt, ocena ryzyka, wskazniki realizacji [PDF] »

Załącznik nr 11 - Edukacja: służby, telefony, biblioteka, podstawy prawne [PDF] »