Polityka ochrony dzieci – wersja dla dzieci

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na
tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Zarząd FAR zatwierdza i wprowadza do realizacji
„Standardy Ochrony Małoletnich” w formie „Polityki ochrony dzieci i młodzieży”, zwanej dalej „Polityką”.
Podstawowym celem Polityki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zwanej dalej „organizacją” jest
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i
podejmowanie działań w jak najlepszym ich interesie.
Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem, respektuje jego prawa, uwzględnia jego potrzeby oraz
dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka, w
tym dostosowuje metody i formy pracy oraz poziom komunikacji do dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dziecka z niepełnosprawnością.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel
organizacji, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji
oraz swoich kompetencji.

Załączniki

Polityka Ochrony Dzieci-Standardy ochrony maloletnich FAR - wersja dla dzieci [PDF] »

Załącznik nr 2 - Zasady bezpiecznych relacji personel - dziecko [PDF] »

Załącznik nr 2b - Zasady bezpiecznych relacji dziecko - dziecko [PDF] »

Załącznik nr 2c - Prawa dzieci [PDF] »

Załącznik nr 3a - Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: porady dla dzieci [PDF] »

Załącznik nr 3b - Zasady bezpiecznego używania telefonu przez dzieci (porady) [PDF] »

Załącznik nr 3c - Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego [PDF] »

Załącznik nr 5 - Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych [PDF] »

Załącznik nr 11 - Gdzie szukać pomocy [PDF] »