Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/MAZOWIECKIE z dnia 15.05.2024  r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS FLORYSTYKI, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 28.05.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NIEPUBLICZNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „EDUKACJA” S.C. KRZYSZTOF KOT,
MAGDALENA KOT, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom

Łączna cena brutto: 4599,60 zł
słownie: [cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 60/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych