Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 25.06.2024 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MS EXCEL, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III”.

Zamawiający w dniu 10.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno

Łączna cena brutto: 7380,00 zł
słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych