Projekt regionalny śląski finansowany z Funduszy Europejskich

Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O projekcie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ”.

Cel projektu

Celem projektu jest kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej 40 OzN (16k/24m) z obszaru woj. śląskiego (ZIT subregion centralny dalej WS) realizowany w okresie 01.04.2021 r. – 31.12.2020 r. uwzględniający zniwelowanie barier psychospołecznych związanych z niepełnosprawnością, podniesienie kwalifikacji i umiejętności związanych z wypełnianiem obowiązków pracowniczych.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Numer umowy: WND-RPSL.09.01.05-24-0030/20-004
Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.12.2022
Wartość projektu: 792 894,10 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 673 959,98 zł

Rekrutacja prowadzona jest od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2022.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnych odbywają się średnio co 2 tygodnie.

Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria

 • osoby w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego (wiek określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcje),
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu ON z dnia 27.08.1997 r., legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, orzeczeniu równoważnym jak orzeczenie wydane do celów rentowych,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną identyfikowaną posiadaniem w dokumentach orzeczniczych więcej niż 1 symbol przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez lekarza zgodnie z ICD-10, Międz. Klasyf. Staty. Chorób i Probl. Zdr., wers. 10,
 • osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które przedstawią zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby biernej zawodowo,
 • osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. śląskiego na obszarze ZIT Subregion Centralny, tj. a terenie jednego z powiatów: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański, lubliniecki, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze,
 • osoby nie korzystające w ciągu minimum 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z żadnych form aktywizacji finansowanych ze środków publicznych zbieżnych z formami wsparcia planowanymi w ramach projektu.

W ramach projektu nie zostaną objęte wsparciem osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Oferowane formy wsparcia

 • opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu (ścieżka reintegracji),
 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 8 uczestników/uczestniczek,
 • szkolenia podnoszących kwalifikacje zawodowe zakończonych egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji,
 • stypendium szkoleniowe dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • płatne staże zawodowe dla 16 uczestników/uczestniczek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • wyjazdowe warsztaty specjalistyczne dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • Doradztwo zawodowe/Pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Planowane osiągnięcia realizowanych form wsparcia

 • Nabycie/wzmocnienie kompetencji i aktywności społecznej,
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy,
 • Zwiększenie zatrudnienia,
 • Zmiany postawy z biernej na aktywną.

Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 32 471 09 58 lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je:

Biuro projektu czynne jest w godzinach:
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Biuro Regionalne „FAR”

ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów
Tel. 32 471 09 58,
Tel. kom.: 508 015 916
biuro.slaskie@far.org.pl

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Załączniki

Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu śląskie [PDF] »

Załącznik 2 oświadczenie uczestnika projektu śląskie [PDF] »

Załącznik 3 oświadczenie o przetwarzaniu danych śląskie [PDF] »

Załącznik 4 regulamin udzielanych form wsparcia śąskie [PDF] »

Załącznik 5 regulamin rekrutacji śląskie [PDF] »

Załącznik 6 umowa uczestnictwa w projekcie śląskie [PDF] »

Załącznik 7 informacja o specjalnych potrzebach śląskie [PDF] »

Załącznik 8 zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku śląskie [PDF] »