Flaga oraz godło Polski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Zadanie realizowane w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 772 920,00 zł.
Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Sponsorzy projektu
logo Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
O projekcie

Cele o zakres usług świadczonych w Programie

Celem realizacji Programu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego mogą polegać na wsparciu w:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsca,
– załatwianiu przez uczestnika programu spraw urzędowych,
– korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej – w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone (w tych samych godzinach) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby z niepełnosprawnością (a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby z niepełnosprawnością). Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Okres realizacji wsparcia uczestników w Programie: od 01 lutego do 30 listopada 2024 r.

Do kogo adresowany jest Program

Ze wsparcia w ramach programu mogą korzystać:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniem albo
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Personel realizujący wsparcie uczestników Programu

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością,

Asystent wskazany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji musi spełniać przynajmniej jeden z wymogów:
1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta (dotyczy asystentów wybranych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji),
2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (dotyczy asystentów wybranych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji),

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16-ego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1. zaświadczenie o niekaralności,
2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystentem nie może być:
1. członek rodziny (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).
2. opiekun prawny,
3. osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu.

Rekrutacja do Programu

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:
1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.
2. Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Oświadczenia o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
4. Podpisanych Klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych RODO.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w Programie, w tym wsparciem prowadzonym przez asystentów wskazanych przez FAR, zakończyliśmy już rekrutację i na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych miejsc. W sytuacji gdy pojawi się możliwość ponownego przyjmowania zgłoszeń, zamieścimy taką informację na stronie internetowej.

Z usług asystencji możecie Państwo skorzystać również u innych organizacji pozarządowych realizujących Program, których lista znajduje się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W bieżącym roku w szerokim zakresie usługi asystencji w ramach Programu oferowane są także przez samorządy. Informacja na ten temat dostępna jest w ośrodkach pomocy społecznej.

Wszelkie informacje dotyczące zasad realizacji oraz uczestnictwa w Programie można uzyskać pod numerem telefonu 509 447 071 lub przesyłając pytanie na adres e-mail: asystent@far.org.pl.