Flaga oraz godło Polski

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 946 276,68 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 4 724 066,68 zł .

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające), zadanie 2: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Zadanie 5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.

Projekt stanowi kontynuację programu aktywizacji i włączenia społecznego osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, prowadzonego przez FAR w formule zadań powierzanych oraz zadań zlecanych, w sposób ciągły od 2011r.

Czas realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024

Kryteria przyjęcia do projektu

 • wiek – ukończony 16 rok życia,
 • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument potwierdzający niepełnosprawność
 • niepełnosprawność ruchowa lub inna, na skutek której występują znaczne lub całkowite, ograniczenia w zdolności do chodzenia, poruszanie się na wózku inwalidzkim,
 • niekorzystanie obecnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz innych projektów o takich
  samych celach i formach wsparcia

Formy wsparcia

 • Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:
  Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu – Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.
 • Kompleksowe wsparcie podstawowe:
  Obozy Aktywnej Rehabilitacji – Celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kształtowanie i wzmacnianie funkcji psychicznych, umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Obozy obejmują łącznie 9 dni treningowych.Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  Szkolenia dla opiekunów BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji – adresowane są do osób z najbliższego otoczenia BO, celem wsparcia jest wyeliminowanie obaw związanych z udziałem BO w Warsztacie lub Obozie oraz zwiększenie efektywności bezpośrednich działań podejmowanych w odniesieniu do samego BO w kierunku poprawy Jego samodzielności i powrotu do aktywności. Szkolenia obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania /pobytu dla BO nie mogących brać udziału w Obozie Aktywnej Rehabilitacji (w zastępstwie wsparcia grupowego) – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w wyjazdowej formie wsparcia
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne:
  Zasadniczym celem jest minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, fizjoterapeutę.
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO:
  Celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.

Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne.

Załączniki

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” realizowanego w roku 01.04.2023-31.03.2024 [PDF] »