Flaga oraz godło Polski

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej”.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 022 554,24 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 20 895 994,24 zł .

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III” realizowanym w ramach konkursu nr 1/2023 PFRON pn. „Możemy więcej”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Czas realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2027

Okresy realizacji projektu:

01.04.2024 – 31.03.2025
01.04.2025 – 31.03.2026
01.04.2026 – 31.03.2027

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na określone stanowiska pracy oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu.

Kryteria przyjęcia do projektu

 • wiek 18 lat i więcej do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni)
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub poszukującej pracy niezatrudnionej
 • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, bądź orzeczenia wydanego dla celów rentowych,
 • niekorzystanie z innych typów aktywizacji zawodowej jak np. udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, bądź uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków publicznych, których formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia

 • opracowanie indywidualnych profili funkcjonalnych z zastosowaniem ICF i zaplanowanie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego uczestnika projektu,
 • opracowanie indywidualnych planów działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, warsztaty rozwoju kompetencji społecznych),
 • stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje (np. kursy językowe, szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy),
 • specjalistyczne wsparcie coachingowe/psychologiczne/psychoterapeutyczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • wsparcie w trakcie zatrudnienia, na stanowisku pracy.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.

Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne.