Flaga oraz godło Polski

Organizacja imprez sportowych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2022 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować cykl imprez sportowych.

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Organizacja imprez sportowych”

Wartość dofinansowania – 274 318,00 zł
Całkowita wartość zadania – 332 542,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

O projekcie

Opis zadania

Planowane we wniosku imprezy są kontynuacja zadań realizowanych przez FAR w latach ubiegłych. W 2022 roku planujemy zorganizować cykl imprez sportowych skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania planowane są imprezy, w niewielkim stopniu różniące się między sobą formą organizacyjną, dyscyplinami i konkurencjami sportowymi oraz wiekiem uczestników. Wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce.

Planowane Spartakiady stanowią celowe uzupełnienie zajęć grupowych organizowanych przez FAR na terenie całego kraju.

Aktywna forma spędzania czasu wolnego poprzez możliwość uczestnictwa w imprezach sportowo – ruchowych z jednej strony stanowi formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych. Jest to, poza podstawowymi celami projektowymi, dodatkowa wartość organizacji wsparcia w formule rywalizacji sportowej. Udział w zawodach ma także na celu wzmocnienie więzi z kolegami, wyzwolenie poczucia odpowiedzialności za współpartnerów w zespole, integrację. Wspólne działania mają za zadanie kształtowanie właściwego stosunku do rówieśników a jednocześnie podnosić jakość życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Możliwość uczestniczenia we wspólnej imprezie jest dodatkowym znakomitym bodźcem wyzwalającym zaradność, samodzielność, ambicje i wiele innych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie.

Cele szczegółowe zaplanowanych imprez, zgodnie z zapisami „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”

 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia,
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Imprezy sportowe w 2022 r.

 • I Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 06.05.2022, Łódź
 • I Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 16-18.05.2022, Spała
 • Mazowiecka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 04.09.2022, Warszawa
 • I Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 10.09.2022, Bieruń
 • II Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17.09.2022, Łódź
 • III Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 04.10.2022, Łódź
 • II Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 07-09.10.2022, Spała
 • Zachodniopomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji 15.10.2022, Szczecin
 • II Śląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji 22.10.2022, Mikołów
 • Kujawsko-Pomorska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 26.11.2022, Bydgoszcz
 • III Ogólnopolska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 28-30.11.2022, Spała
 • Dolnośląska Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji, 17.12.2022, Wrocław

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych imprez oraz możliwości w nich udziału prosimy o kontakt z biurem centralnym oraz biurami regionalnymi FAR.