Flaga oraz godło Polski

Organizacja zajęć sekcji sportowych

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że w 2022 roku otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i będzie realizować zajęcia treningowe w sekcjach sportowych dla osób z niepełnosprawnością na terenie jedenastu województw: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim.

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki

Nazwa zadania „Organizacja zajęć sekcji sportowych”

Wartość dofinansowania – 320 000,00 zł
Całkowita wartość zadania – 351 950,00 zł
Pozostałe koszty pokryte będą z środków własnych fundacji „FAR”.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

O projekcie

Opis zadania

Wszystkie realizowane zajęcia odbędą się zgodnie z przepisami i wytycznymi odnoszącymi się do stanu epidemii w Polsce. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji “FAR” wprowadził procedury tworzące warunki organizacyjne zapewniające zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji w trakcie realizowanych zadań z zakresu sportu i rekreacji w tym zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzone procedury postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, ustalają sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia objawów, związanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem u zawodników, kadry trenerskiej i instruktorskiej oraz obsługi zadań w tym wolontariuszy.

Realizowane działania są spójne z głównym celem ogłoszonego Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”, którego podstawą jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Na przewidywaną, dużą efektywność projektu wpływ będzie miało wprowadzenie do bezpośredniej pracy treningowej pozytywnego wzorca osoby niepełnosprawnej, poprzez udział w charakterze merytorycznej kadry, niepełnosprawnych instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Głównym celem projektu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w różnych obszarach, w tym w sferze rekreacji, spędzania wolnego czasu i sportu.

Kluczowe kryteria wyboru form zajęć, dyscyplin oraz stosowanych metod pracy z uczestnikami obejmują:

  • Podniesienie poziomu codziennej aktywności i ograniczeń psychofizycznych następstw niepełnosprawności,
  • Jak najpełniejsze upodmiotowienie i włączanie społeczne osób niepełnosprawnych,
  • Dostępności oraz możliwość samodzielnej kontynuacji treningów oraz indywidualnej aktywności w przyszłości.

 

Tak jak w poprzednich latach, oferta obejmuje organizację zajęć w regionalnych grupach treningowych FAR na terenie kraju. Dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia prowadzone w 10 województwach i obejmować będzie wyłącznie koszty udziału zawodników z niepełnosprawnościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych zajęć, ich miejsc organizacji, terminów oraz możliwości w udziału prosimy o  kontakt biurami regionalnymi FAR w których planowane są zajęcia treningowe (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim , łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim oraz wielkopolskim) lub z biurem centralnym FAR.