Flaga oraz godło Polski

Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Projekt pn. „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”.

Całkowita wartość projektu wynosi 374.072,58 zł zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 303.388,58 zł .

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sponsorzy projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Nr i data umowy zawartej z PFRON: Nr ZZB/000796/BF/D z dnia 12 lipca 2022
Kierunek pomocy 5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji 300 osób z kadry instruktorskiej FAR, wolontariuszy oraz specjalistów realizujących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w zakresie praktycznego stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego.

Charakterystyka projektu

Projekt stanowi kontynuację działań FAR, których celem jest rozwijanie najwyższych standardów w programie rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (OzN), poprzez zastosowanie narzędzi wieloaspektowej diagnozy, planowania, wdrażania i monitorowania interwencji oraz ewaluacji wsparcia, opartych na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

FAR wykorzystuje już ICF w swoich programie od 2011, jednak ścisła współpraca z ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research udział w projekcie badawczym będącym częścią Globalnego Planu Działania na Rzecz OzN na lata 2014-21 Światowej Organizacji Zdrowia oraz aktualne zaangażowanie ekspertów FAR w opracowanie standardów diagnozy funkcjonalnej w nowym Modelu Edukacji dla Wszystkich oraz reformie systemu orzekania o niepełnosprawności, powodują konieczność włączenie aktualnych metod i dobrych praktyk do realizacji prowadzonych zadań.

Do udziału w projekcie zapraszamy

 • instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • wolontariuszy Aktywnej Rehabilitacji (AR),
 • specjalistów zaangażowanych w programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • specjalistów świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzących bezpośrednie wsparcia osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz największymi ograniczeniami funkcjonalnymi, w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu,
 • wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, włączenie środowiskowe, aż do pełnego przygotowania ON do pełnienia ról społecznych.

W projekcie zorganizowane zostanie łącznie 21 szkoleń, w których udział brać mogą osoby z całej Polski, w tym

 • 1 szkolenie wprowadzające w formie online z zakresu założeń i celów oraz bio-psychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności ICF dla 15 BO, łącznie 8 godzin zajęć,
 • 15 szkoleń z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami organizowanym w formie wyjazdowej z pobytem BO, łącznie dla 225 BO, udział 15 BO w każdym szkoleniu, każde szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć,
 • 5 szkoleń z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami organizowanym w formie online, dla 75 BO, udział 15 BO w każdym szkoleniu, każde szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć.

Kryteria kwalifikacji

 • ukończony 18 r.ż. – numer PESEL,
 • zaangażowanie w realizację programu FAR/program rehabilitacji OzN w charakterze kadry lub wolontariusza,
 • kształcenie się na kierunku związanym z przyszłą pracą z OzN,
 • świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji lub/i pomocy społecznej lub/i edukacji lub/i aktywizacji społecznej i zawodowej, w ramach pracy zawodowej.

Wszelkie te kryteria należy potwierdzić w ramach dokumentu „deklaracja uczestnika” gdzie Beneficjent wypełnia nr PESEL, deklaracje bycia kadrą lub wolontariuszem FAR lub opcjonalnie miejsce kształcenia i/lub miejsce zatrudnienia.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez biura regionalne FAR lub bezpośrednio do biura centralnego w Warszawie.
Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją dostępne po wcześniejszym kontakcie z biurem FAR.