Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie” wybrany do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Numer umowy: Nr FELD.07.05-IP.01-0098/23-00

Wartość projektu: 1 025 306,68 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 871 510,68 zł
Dofinansowanie ze środków z budżetu państwa: 102 530,66 zł

Wkład własny dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie: 51 265,34 zł

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2026

Sponsorzy projektu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest osiągnięcie przez 50 uczestników projektu (30 kobiet/20 mężczyzn) kompetencji pozwalających na aktywne i niezależne życie, włączenie społeczne i zawodowe na równi z innymi osobami. W grupie docelowej projektu 35 osób stanowić będą osoby z niepełnosprawnością – bierne zawodowo oraz 15 osób z niepełnosprawnością – pracujące, u których zidentyfikowano trudności w codziennym funkcjonowaniu, podejmowaniu aktywności społecznych.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca wszystkie kryteria formalne przystąpienia do projektu tj. m.in. osoby z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem, czy znacznym stopniem niepełnosprawności,  które w momencie przystąpienia do projektu są w wieku od 18 lat do wieku emerytalnego, zamieszkują na terenie woj. łódzkiego lub pracują na terenie woj. łódzkiego, nieuczestniczące w innym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Oferowane formy wsparcia, dopasowywane indywidualnie do potrzeb:

 • opracowanie profilu kategorialnego ICF dla 100% uczestników/uczestniczek,
 • opracowanie indywidualnego planu działania dla 35 osób biernych zawodowo,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 20 uczestników/uczestniczek,
 • indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 24 uczestników/uczestniczek,
 • wyjścia kulturalno-sportowe dla 100% uczestników/uczestniczek,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla 24 osób,
 • płatne staże zawodowe dla 16 osób,
 • 30 szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub kompetencje, zakończone egzaminem (w tym stypendia szkoleniowe),
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/uczestniczek.

Planowane efekty, rezultaty projektu

 • nabycie/wzmocnienie kompetencji społecznych,
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • 16 osób nabędzie status os. poszukującej pracy,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji przez min. 18 osób,
 • nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy,
 • zdobycie zatrudnienia przez minimum 7 osób,
 • poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących,
 • zmiany postawy z biernej na aktywną.

 W celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne zapraszamy do kontaktu:

Biuro Regionalne FAR ul. Tatrzańska 109 pokój 210, 93-279 Łódź, tel.: 42 642 78 01, tel. kom.: 509 44 70 72;
e-mail: Monika Mazur: lodzkie@far.org.pl lub Joanna Kurzyk-Nabiałek joanna.kurzyk@far.org.pl

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy [DOC] »

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika projektu [DOCX] »

Załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji [DOC] »

Załącznik nr 3a – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu [DOCX] »

Załącznik nr 4 – Regulamin udzielanych form wsparcia [DOCX] »

Załącznik nr 5 – Umowa uczestnictwa w projekcie [DOCX] »

Załącznik nr 6 – Ponowna kwalifikacja [DOCX] »

Załącznik nr 7 – Informacja o specjalnych potrzebach [DOC] »

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu o werażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku [DOC] »

HARMONOGRAMY UDZIELANIA WSPARCIA – kwiecień 2024 [DOC] »